Algemene Voorwaarden

 

 

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

 

 

 

DEFINITIES

 

1 Aviornis int vzw vereniging van kwekers van water-en parkvogels met zetel te Herentals en ingeschreven  onder registratienummer 0423 427 566 handelend onder de naam Aviornis International vzw .
2 Website: de website van Aviornis int vzw, te raadplegen via www.aviornis.be en alle bijbehorende subdomeinen.
3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Aviornis Int vzw en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Aviornis Int vzw en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

 

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van ringen van Aviornis Int.vzw zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Aviornis Int. vzw slechts bindend, indien en voor zover deze door Aviornis Int. vzw uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product van toepassing is, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

 

PRIJZEN EN INFORMATIE

 

1 Alle op de Website vermelde prijzen van ringen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld

3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aviornis Int. Vzw  kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4 Aviornis Int. vzw kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

 

TOT STANDKOMING OVEREENKOMST


1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Aviornis Int. vzw en het voldoen aan de daarbij door Aviornis Int. vzw gestelde voorwaarden.
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Aviornis Int. vzw onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Aviornis Int. vzw  het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4 Aviornis.Int. vzw  kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Aviornis Int. vzw  op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden.

5 Aanvrager verklaart de voorbije 5 jaar geen veroordeling te hebben opgelopen wegens overtredingen van de regelgeving inzake het houden van vogels in beschermd milieu, waarbij er een verbod opgelegd werd tot het houden in beschermd milieu van specimen van beschermdevogelsoorten.

6. Aanvrager verklaart ook werkelijk een vergelijkbare hoeveelheid specimens  in beschermd milieu te kweken die behoren tot soorten waarvoor die gesloten pootringen vereist zijn.

Aviornis Int. vzw heeft het recht bestellingen van klanten die  een veroordeling  hebben gehad en gedurende 5 jaren geen dieren mogen houden te weigeren

 

UITVOERING OVEREENKOMST

 

1 Zodra de bestelling door Aviornis Int. vzw is ontvangen, stuurt Aviornis Int.vzw de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2 Aviornis Int. vzw is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
4 Indien Aviornis Int. Vzw de ringen niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum .
5 Aviornis Int.vzw  raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant.

 

 

HERROEPINGSRECHT

 

1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Aviornis Int. vzw  binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De in lid 1 genoemde termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen,

2 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

Ringen met unieke stamnummer kunnen niet terug genomen, noch terug betaald worden tenzij er een gebrek is vast gesteld..

-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

 

 

BETALING

 

1 Klant dient betalingen aan Aviornis Int. Vzw  volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Aviornis Int. Vzw  is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

 

 

GARANTIE EN CONFORMITEIT

 

1 De fabrikant staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2 Een door de ringenfabrikant verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Aviornis Int. Vzw  daarvan in kennis te stellen.

 

 

KLACHTENPROCEDURE

 

1 Indien Klant een klacht heeft over de ringen (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Aviornis Int. Vzw  dan kan hij bij Aviornis Int. Vzw  telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2 Aviornis Int. Vzw  geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Aviornis Int. Vzw binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

 

 

PERSOONSGEGEVENS

 

 

1 Aviornis Int. Vzw  verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde PRIVACYVERKLARING

 

 

SLOTBEPALINGEN

 

1 Op de Overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter in het arrondissement waar Aviornis Int. vzw gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

CONTACTGEGEVENS

 

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Aviornis Int. Vzw

T.a.v. ringendienst

P/a Steven Mostrey

Sleihagestraat 28

8840 Oostnieuwkerke

ringendienst@outlook.be