C.I.T.E.S.

Aviornis

Brexit en CITES


Op 23 juni 2016 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) bij referendum besloten de Europese Unie (EU) te verlaten. Het hele Britse grondgebied wordt getroffen. Brexit zal dus van toepassing zijn op de vier landen die deel uitmaken van het Verenigd Koninkrijk: Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland.

De terugtrekkingsovereenkomst werd van kracht in de nacht van 31 januari op 1 februari 2020.  Daarna volgt een overgangsperiode waarin het Verenigd Koninkrijk en de EU over de vertrekvoorwaarden zullen onderhandelen.  Deze overgangsperiode loopt af op 31 december 2020.  Gedurende deze overgangsperiode zal het Verenigd Koninkrijk de EU-regels blijven toepassen, zoals het dat al meer dan 45 jaar doet.  Er zullen geen veranderingen zijn op gebieden als handel en reizen. 

 De gevolgen van de Brexit zullen afhangen van de terugtrekkingsvoorwaarden en de toekomstige relatie die tijdens de overgangsperiode tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk zal worden onderhandeld.

Ongeacht het uiteindelijke scenario , het Verenigd Koninkrijk zal geen lid meer zijn van de Europese Unie.

Wat zijn de gevolgen voor de handel in door CITES beschermde dieren, planten en producten?

Tijdens de overgangsperiode (tot 31 december 2020) verandert er niets. Het Verenigd Koninkrijk zal op dezelfde manier als Frankrijk of Nederland als een volwaardige EU-lidstaat beschouwd blijven worden. 

Maar bedrijven en personen die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk moeten zich voorbereiden op de gevolgen van de Brexit, die vanaf 1 januari 2021 voelbaar zullen worden. Hoewel er tot nu toe weinig informatie beschikbaar is over de lopende onderhandelingen, is het waarschijnlijk dat het Verenigd Koninkrijk tegen 1 januari 2021 zal moeten worden beschouwd als een derde land met betrekking tot de handel in door CITES beschermde dieren, planten en producten.

Ter herinnering, de handel met een derde land omvat de handel:

  • van België naar een derde land (met inbegrip van de wederuitvoer naar landen buiten de EU),
  • van een derde land naar België

Voor deze handel zijn invoer-, uitvoer- of wederuitvoervergunningen nodig, afhankelijk van het beschermingsniveau van de CITES-soorten.

Onderstaand diagram geeft een overzicht van de documenten die onder de huidige regeling vereist zijn (tot 31.12.2020) en wanneer het Verenigd Koninkrijk een derde land wordt (vermoedelijk vanaf 01.01.2021):


Herinnering voor verzoeken om CITES-documenten :

Om de status van een soort te weten te komen: www.speciesplus.net 

Europese vergunningen en certificaten moeten voldoende van tevoren worden aangevraagd, zodat het vervoer en de handelstransactie naar behoren worden gedekt. De vergunningen moeten ook worden voorgelegd aan de douane, die ze moet ondertekenen.

In de praktijk raden wij u aan uw zendingen niet rond 01.01.2021 te versturen, omdat de kans groot is dat er lange wachtrijen ontstaan aan de grens.

Een zending die bij de douane wordt aangeboden zonder de vereiste CITES-documenten kan in beslag worden genomen.

Voor documentaanvragen enkel via het elektronisch loket: www.citesinbelgie.be(externe link) 
Voor meer informatie over de mogelijke impact van Brexit: www.belgium.be/brexit

Verenigd Koninkrijk wordt beschouwd als een derde land


Status van de soort          Invoer in België               (Weder)uitvoer buiten EU                 Transactie binnen EU

Bijlage A                        Invoervergunning           (Weder)uitvoervergunning                   EG-certificaat (geel)
                                             CITES                                  CITES                                             document
___________________________________________________________________________________________________
Bijlage B                        Invoervergunning           (Weder)uitvoervergunning                    Bewijs van legale
                                             CITES                                  CITES                                                  oorsprong
                                       (behalve afwijking)
____________________________________________________________________________________________________
Bijlage C                        Kennisgeving van           (Weder)uitvoervergunning                           Geen
                                              invoer                                  CITES
____________________________________________________________________________________________________
Bijlage D                        Kennisgeving van                     Geen                                                      Geen
                                              invoer
_____________________________________________________________________________________________________

Overdrachtsverklaring voor vogels van Bijlage B
 Download hier de overdrachtsverklaring

BELANGRIJKE INFORMATIE !
Dit bericht bevat twee punten van informatie die u kunnen aanbelangen als aanvrager van CITES-documenten.

Het eerste betreft de identificatie van de vogels van Bijlage A en het tweede gaat om het gebruik van het model voor de overdrachtsverklaring voor specimens (*) van de soorten van Bijlage B.

1.  Wij herinneren u eraan dat de in gevangenschap geboren en gekweekte vogels van bijlage A verplicht geïdentificeerd dienen te worden door middel van een gesloten naadloze pootring voorzien van een uniek merkteken in overeenstemming met de Europese wetgeving.

Voor jonge gekweekte vogels die gemerkt zijn met een microchip in plaats van een gesloten ring, vragen wij voortaaneen DNA-analyse van de beide ouders of (de groep) ouderdieren, evenals van alle jonge vogels, om de verwantschap aan te tonen, ter ondersteuning van de certificaataanvraag. U kan hierbij een laboratorium naar keuze gebruiken.

Uitzondering: Bij een blessure aan de poot van de vogel of om een andere medische reden: een eenvoudige verklaring van de dierenarts is voldoende en er is geen DNA-test nodig tenzij de dienst hier uitdrukkelijk zou om vragen.  Het attest van de dierenarts dient te bevestigen dat de vogel inderdaad geringd was en dat de ring verwijderd moest worden, het  attest moet het ringnummer vermelden, evenals het nummer van de microchip die de ring vervangt, zodat er een verband kan worden gelegd.

 

Voeg dus bij uw aanvraag volgende documenten toe:

  • Uitslag van de DNA-analyse (behalve bij bovenvermelde uitzondering);
  • Certificaat van de dierenarts die uw dieren gemicrochipt heeft;
  • Goedkeuring van het Vlaamse, Brusselse of Waalse Gewest toe te voegen indien het gaat om gemicrochipte inheemse Europese soorten (bv. kerkuil, slechtvalk, enz.).

Onze dank alvast om aandacht te willen schenken aan het bovenstaande en om zodoende de efficiënte verwerking van uw aanvragen te verhogen.

 2. Zoals u weet is het verboden om specimens(*) van Bijlage B over te dragen zonder bewijs van legale herkomst (cfr. Art. 8.5 van Verordening 338/97). Dit bewijs van legale herkomst kon aangetoond worden door het voorleggen van een factuur, een overdrachtsverklaring, … In 2019 heeft de Europese Commissie richtlijnen ontwikkeld waarin de vereisten op dit gebied opgesomd zijn waarbij er ook een model is vastgelegd.

We raden u ten zeerste aan om dit formulier te gebruiken bij al uw overdrachten. Vergeet ook niet om telkens uw register van binnenkomst en vertrek aan te vullen!

 Dit document, indien goed ingevuld, zorgt ervoor dat u in orde bent met de wetgeving en verhoogt de opspoorbaarheid van het specimen (zijn identificatie, zijn oorsprong, de gegevens van de kweker enz.).

U kan de overdrachtsverklaring bekomen (downloaden) via onze website www.citesinbelgie.be(zie onder de documenten Inventaris enz.)

In geval van overdracht van een frequent gekweekte soort in België, hoeft men dit document niet in te vullen.

(zie https://www.health.belgium.be/nl/cites-lijst-van-frequent-gekweekte-soorten-die-zijn-vrijgesteld-van-het-bijhouden-van-gegevens)

 Het document is oorspronkelijk ontwikkeld voor de overdracht van levende dieren. Voor andere specimens moet er echter evenzeer een bewijs van legale herkomst zijn, dus raden we u aan om hetzelfde document ook te gebruiken voor dergelijke overdrachten.

 Een aantal vakjes (zoals gegevens van ouderdieren) gaan mogelijk niet van toepassing zijn en moet u dus niet invullen. U wordt ook aangeraden om, voor zover mogelijk, een link te leggen tussen het specimen en het document (afmetingen specimen, foto specimen, …).

De officiële link naar de richtlijn en het document vindt u hier: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52019XC0321(01)(beschikbaar in alle talen van de EU-lidstaten).

 (*) “specimens” zijn vaak levende dieren, maar het kan evengoed gaan om afgeleide producten (een pels, schedel, pluimen,…).

Nieuws van de  vergadering met Cites, dinsdag 10 dec.

 

Zwarte kroonkraanvogel. Bijlage A

  • Indien men enkel deze vogel houdt en niet mee ga kweken of verhandelen is enkel een inventaris op te maken op de site van Cites
  • Wanneer men met de vogels kweekt moet men GEEN inventaris invullen maar een certificaat aanvragen.
  • De nummers van certificaat invullen in register van binnenkomst. 

Koningsfazant bijlage B

                Vrijwillige melding doen op de site van Cites en overdrachtsverklaring of faktuur inscannen bij Cites.

                Inschrijven in het register van binnenkomst 

Dit alles moet gebeuren vóór 25 jan.2020 

Vanaf midden 2020 zal de prijs 25 euro zijn ipv 20 euro voor een certificaat. 

Ook nieuw is dat vanaf 2020 een Europees overdrachtsverklaring moet gebruikt worden waarop ook de oudervogels moeten vermeld worden. ( hier is wel enige uitleg naar de leden toe raadzaam) 

Aandacht voor het volgende:

Bijlage X : de veelvuldige gekweekte vogels van bijlage A is Europees.

                    De veelvuldige gekweekte vogels van bijlage B is ALLEEN VAN TOEPASSING IN BELGIE !

Deze dieren hoeven niet ingeschreven te worden in registers, bijlage B geen overdrachtsverklaring en voor die van bijlage A geen certificaat nodig.

Opgelet: Wanneer een veelvuldig gekweekte vogel van bijlage B naar buitenland gaat moet er een overdrachtsverklaring opgesteld worden.