C.I.T.E.S.

Aviornis

Binnenkort zal er een belangrijke wijziging doorgevoerd worden in de regels inzake de internationale handel in diersoorten opgenomen op Appendix I.

Met deze communicatie wordt u op de hoogte gebracht van deze wijziging zodat u (indien nodig) uw voorbereidingen kan treffen. Dit betreft:

 • Uitvoerders
 • Invoerders
 • Kwekers

Over welke soorten gaat het?

Enkel soorten opgenomen op CITES Appendix I zijn betrokken.

Het gaat dus niet om alle soorten die opgenomen zijn op Bijlage A van EU Verordening 338/97, maar enkel diegene die op internationaal niveau de hoogste graad van bescherming genieten. Concreet betreft het dus enkel die soorten die zijn opgenomen op CITES Appendix I van CITES én de Europese Bijlage A.

U kan deze status nakijken op onze ringmatenlijst, op  www.speciesplus.net of op uw CITES-documenten (vak 7 op het Europese certificaat, vak 11 op een CITES uitvoer- of invoervergunning).

Wat zal er veranderen?

 • Internationale handel in levende dieren opgenomen op Appendix I

De Europese wetgeving zal binnenkort aangepast worden waardoor commerciële in- of (weder)uitvoer van soorten opgenomen op Appendix I enkel nog mogelijk zal zijn indien het dier werd gekweekt in een officieel voor die soort geregistreerde kweekinstallatie bij het CITES Secretariaat.

Een registratie zal moeten gebeuren per soort.

Dieren die gekweekt worden bij een officieel erkende kweker zullen de oorsprongscode “D” krijgen, in plaats van de momenteel gebruikelijke oorsprongscode “C” (= geboren in gevangenschap).

Voor dieren met oorsprongscode “C” zullen er (na de inwerkingtreding van de wijzigingen aan de Europese Verordening) geen vergunningen meer afgeleverd worden.

Voor de handel binnen de Europese Unie verandert er niets. Dieren met een geldig Europees certificaat waarop oorsprongscode “C” vermeld staat, kunnen nog steeds verhandeld worden binnen alle lidstaten van de Europese Unie.

Ook voor de vogels op Bijlage X (veelvuldig kweek) verandert er niets binnen De Europese Unie.

let wel op: wanneer deze vogels van Bijlage X ( veelvuldig kweek) naar buiten de Europese Unie gaan moeten die wel beschikken over  de oorsprongcode "D" op het certificaat.

Als uitvoerder kan u zich enkel registreren indien u zelf kweker bent. U kan deze informatie wel verder verspreiden bij de kwekers waarbij u uw dieren opgenomen op Appendix I meestal aankoopt, zodat zij – indien zij dit wensen – zich later kunnen registeren.

Handelaars kunnen zich niet registreren om uw "D" vogels te verhandelen buiten de Europese Unie !!!

 • Kweek met dieren opgenomen op CITES Appendix I

Indien uzelf, of iemand anders, de dieren opgenomen op CITES Appendix I die u kweekt wilt uitvoeren naar een derde land (dus buiten de Europese Unie), zal dit enkel nog mogelijk zijn indien u geregistreerd bent als commerciële kweker bij het CITES Secretariaat. Een registratie zal moeten gebeuren per soort.

 

Als geregistreerde kweker zullen de dieren voor die Appendix I soorten waarvoor u geregistreerd bent de oorsprongscode “D” krijgen in plaats van de gebruikelijke oorsprongscode “C”.

Enkel dieren met oorsprongscode “D” zullen nog commercieel (weder)uitgevoerd of ingevoerd kunnen worden op het internationale niveau. Commerciële (weder)uitvoer of invoer van dieren met oorsprongscode “C” zal in de toekomst niet meer toegelaten zijn.

Voor de handel binnen de Europese Unie verandert er niets. Dieren met een geldig Europees certificaat waarop oorsprongscode “C” vermeld staat, kunnen nog steeds verhandeld worden binnen alle lidstaten van de Europese Unie.

Indien u kweekt met dieren opgenomen op Appendix I en u bent mogelijk van plan om zich te laten registreren in de toekomst, kan u dit best al laten weten via het invullen van dit korte formulier. Het invullen vraagt slechts enkele momenten van uw tijd.

Wat moet u doen om zich te registreren als kweker van soorten op CITES Appendix I?

Binnenkort zullen we aanvullende informatie geven zodat u reeds vrijwillig een aanvraag kan indienen om zich te registreren. Hiervoor zal u gedetailleerde informatie moeten verschaffen over uw installatie en de legaliteit van uw ouderdieren.

U kan dit reeds nalezen in deze Resolutie (zie bijlage 1 en bijlage 3 van de Resolutie, beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans). en  in het Nederlands

Enkel indien ten genoegen van de CITES-dienst is aangetoond dat er voldaan is aan alle voorwaarden, zal de Belgische CITES-dienst de aanvraag doorgeven aan het CITES Secretariaat.

Indien er geen bezwaren komen van derde landen, zal de registratie vermeld worden op de CITES website (www.cites.org) en kan u de oorsprongscode “D” verkrijgen op uw documenten.

Waarom deze verandering?

Deze wijziging komt er nadat er op de 77e vergadering van het CITES Standing Committee, het internationale overlegorgaan van CITES, werd beslist dat de Europese Unie – en dus ook België – niet volledig voldoet aan de internationale regels. Dit zal nu rechtgezet worden door deze toekomstige wijzigingen.

Wanneer zullen deze wijzigingen in werking treden?

Het wijzigen van een Europese Verordening neemt tijd en we weten momenteel niet exact wanneer dit in werking zal treden. Dit zal vermoedelijk ten vroegste in het najaar van 2024 zijn.

We houden u uiteraard op de hoogte zodra er hier meer duidelijkheid over is.

 

Commerciële activiteiten met dieren van Cites bijlage A

NIET VOOR CITES-VOGELS  bijlage A-VK!!!( zie op onze ringmatenlijst)

Cites A-VK = veelvuldige Kweek en daardoor op Europees vlak vrijgesteld van certificaat .

Volgens de regels van het Wetboek wordt kopen, verkopen, ruilen, aanbieden, schenken aanzien als commerciële activiteiten en moet het artikel, in dit geval “dieren” compleet zijn met documenten.

Wanneer men een advertentie plaatst is dit een commerciële activiteit en moet een geldig Europees certificaat reeds aanwezig zijn bij de verkoper van het dier.

Hierop heeft Cites ingespeeld om streng op te treden naar aanleiding van te koop aangeboden dieren op het internet zonder Europees certificaat of het certificaat zou nagestuurd worden nadat de dieren reeds bij de nieuwe eigenaars zijn.

Dus wanneer men als advertentie dieren te koop aanbiedt op diverse sites zoals bijv. 2de hands.be, facebook, enz. moet men steeds het Europees certificaat voor bijlage A in bezit hebben vóór men de advertentie plaatst.

Wanneer men dit niet doet riskeert men een boete die kunnen oplopen tot 350 euro.

5/12/2020    CITES mededeling over Brexit: 

 
Op 31 december 2020 om middernacht zal het Verenigd Koninkrijk (VK) geen deel meer uitmaken van de Europese Unie (EU).
Dit betekent dat de regels vanaf 1 januari 2021 veranderen inzake de handel met het VK in de door CITES beschermde planten, dieren en bijproducten.
Vanaf dan heeft u (andere) CITES-documenten nodig dan de documenten die u gewoonlijk nodig had.
 
CITES-documenten: vergunningen en certificaten
Gaat u vanaf 1 januari 2021 een CITES-beschermd specimen van of naar het VK in- of uitvoeren? Of gaat u ermee reizen naar het VK?
U zal bijna altijd een CITES-vergunning nodig hebben van zowel België (of ander lidstaat van vertrek) als van het VK.
 
Een EU-certificaat, afgeleverd door het VK, zal vanaf dan niet meer geldig zijn. Dit betekent dat het niet meer toegelaten zal zijn om met dit certificaat een CITES-specimen, opgenomen op Bijlage A, te verhandelen. 
Zorg dat u goed voorbereid bent op deze nieuwe maatregelen vooraleer over te gaan tot enige transactie en u steeds over de juiste en vereiste documenten beschikt.
 
Uitzondering voor Noord-Ierland
Voor Noord-Ierland geldt een uitzondering. De EU-regels blijven gelden tot 1 januari 2025.
 
Meer informatie
Wenst u meer informatie over de gevolgen van Brexit voor CITES? We raden u sterk aan om de informatie te lezen op onze website: www.citesinbelgie.be
Hier leest u ook meer informatie wanneer u een CITES-vergunning nodig heeft en vindt u meer informatie over de douane- en fytosanitaire regels.
 
Met vriendelijke groeten,

Overdrachtsverklaring voor vogels van Bijlage B
 Download hier de overdrachtsverklaring

BELANGRIJKE INFORMATIE !
Dit bericht bevat twee punten van informatie die u kunnen aanbelangen als aanvrager van CITES-documenten.

Het eerste betreft de identificatie van de vogels van Bijlage A en het tweede gaat om het gebruik van het model voor de overdrachtsverklaring voor specimens (*) van de soorten van Bijlage B.

1.  Wij herinneren u eraan dat de in gevangenschap geboren en gekweekte vogels van bijlage A verplicht geïdentificeerd dienen te worden door middel van een gesloten naadloze pootring voorzien van een uniek merkteken in overeenstemming met de Europese wetgeving.

Voor jonge gekweekte vogels die gemerkt zijn met een microchip in plaats van een gesloten ring, vragen wij voortaaneen DNA-analyse van de beide ouders of (de groep) ouderdieren, evenals van alle jonge vogels, om de verwantschap aan te tonen, ter ondersteuning van de certificaataanvraag. U kan hierbij een laboratorium naar keuze gebruiken.

Uitzondering: Bij een blessure aan de poot van de vogel of om een andere medische reden: een eenvoudige verklaring van de dierenarts is voldoende en er is geen DNA-test nodig tenzij de dienst hier uitdrukkelijk zou om vragen.  Het attest van de dierenarts dient te bevestigen dat de vogel inderdaad geringd was en dat de ring verwijderd moest worden, het  attest moet het ringnummer vermelden, evenals het nummer van de microchip die de ring vervangt, zodat er een verband kan worden gelegd.

 

Voeg dus bij uw aanvraag volgende documenten toe:

 • Uitslag van de DNA-analyse (behalve bij bovenvermelde uitzondering);
 • Certificaat van de dierenarts die uw dieren gemicrochipt heeft;
 • Goedkeuring van het Vlaamse, Brusselse of Waalse Gewest toe te voegen indien het gaat om gemicrochipte inheemse Europese soorten (bv. kerkuil, slechtvalk, enz.).

Onze dank alvast om aandacht te willen schenken aan het bovenstaande en om zodoende de efficiënte verwerking van uw aanvragen te verhogen.

 2. Zoals u weet is het verboden om specimens(*) van Bijlage B over te dragen zonder bewijs van legale herkomst (cfr. Art. 8.5 van Verordening 338/97). Dit bewijs van legale herkomst kon aangetoond worden door het voorleggen van een factuur, een overdrachtsverklaring, … In 2019 heeft de Europese Commissie richtlijnen ontwikkeld waarin de vereisten op dit gebied opgesomd zijn waarbij er ook een model is vastgelegd.

We raden u ten zeerste aan om dit formulier te gebruiken bij al uw overdrachten. Vergeet ook niet om telkens uw register van binnenkomst en vertrek aan te vullen!

 Dit document, indien goed ingevuld, zorgt ervoor dat u in orde bent met de wetgeving en verhoogt de opspoorbaarheid van het specimen (zijn identificatie, zijn oorsprong, de gegevens van de kweker enz.).

U kan de overdrachtsverklaring bekomen (downloaden) via onze website www.citesinbelgie.be(zie onder de documenten Inventaris enz.)

In geval van overdracht van een frequent gekweekte soort in België, hoeft men dit document niet in te vullen.

(zie https://www.health.belgium.be/nl/cites-lijst-van-frequent-gekweekte-soorten-die-zijn-vrijgesteld-van-het-bijhouden-van-gegevens)

 Het document is oorspronkelijk ontwikkeld voor de overdracht van levende dieren. Voor andere specimens moet er echter evenzeer een bewijs van legale herkomst zijn, dus raden we u aan om hetzelfde document ook te gebruiken voor dergelijke overdrachten.

 Een aantal vakjes (zoals gegevens van ouderdieren) gaan mogelijk niet van toepassing zijn en moet u dus niet invullen. U wordt ook aangeraden om, voor zover mogelijk, een link te leggen tussen het specimen en het document (afmetingen specimen, foto specimen, …).

De officiële link naar de richtlijn en het document vindt u hier: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52019XC0321(01)(beschikbaar in alle talen van de EU-lidstaten).

 (*) “specimens” zijn vaak levende dieren, maar het kan evengoed gaan om afgeleide producten (een pels, schedel, pluimen,…).

Nieuws van de  vergadering met Cites, dinsdag 10 dec.

 

Zwarte kroonkraanvogel. Bijlage A

 • Indien men enkel deze vogel houdt en niet mee ga kweken of verhandelen is enkel een inventaris op te maken op de site van Cites
 • Wanneer men met de vogels kweekt moet men GEEN inventaris invullen maar een certificaat aanvragen.
 • De nummers van certificaat invullen in register van binnenkomst. 

Koningsfazant bijlage B

                Vrijwillige melding doen op de site van Cites en overdrachtsverklaring of faktuur inscannen bij Cites.

                Inschrijven in het register van binnenkomst 

Dit alles moet gebeuren vóór 25 jan.2020 

Vanaf midden 2020 zal de prijs 25 euro zijn ipv 20 euro voor een certificaat. 

Ook nieuw is dat vanaf 2020 een Europees overdrachtsverklaring moet gebruikt worden waarop ook de oudervogels moeten vermeld worden. ( hier is wel enige uitleg naar de leden toe raadzaam) 

Aandacht voor het volgende:

Bijlage X : de veelvuldige gekweekte vogels van bijlage A is Europees.

                    De veelvuldige gekweekte vogels van bijlage B is ALLEEN VAN TOEPASSING IN BELGIE !

Deze dieren hoeven niet ingeschreven te worden in registers, bijlage B geen overdrachtsverklaring en voor die van bijlage A geen certificaat nodig.

Opgelet: Wanneer een veelvuldig gekweekte vogel van bijlage B naar buitenland gaat moet er een overdrachtsverklaring opgesteld worden.