Doelstellingen

Aviornis internationaal vzw
Aviornis International vzw is de vereniging van en voor liefhebbers, die park- en sierwatervogels houden en kweken in de oorspronkelijke wildvorm en kleur. Speciale aandacht gaat uit naar soortzuiverheid en het creëren van gezonde, onverwante bloedlijnen om de instandhouding van de verschillende vogelsoorten te waarborgen.

Voorstelling AVIORNIS INTERNATIONAL vzw

Voor men met het houden van vogels wil beginnen (tot welke soort of familie ze ook mogen behoren), dient men eerst goed na te denken.  Aan het houden van vogels worden eisen gesteld in verband met: voeding, huisvesting, verzorging, kweek, enz. Men dient er rekening mee te houden dat men voldoende/veel tijd aan de genoemde zaken moet besteden. Men werkt immers met levende dieren.

Vraag raad aan liefhebbers die al jaren met de kweek van deze vogels vertrouwd zijn voordat je met een vogelsoort begint. Of sluit aan bij een vereniging, waar regelmatig voorlichtingsavonden, spreekbeurten, lezingen en studiedagen ingericht worden. Dit is de snelste weg naar de fascinerende wereld van de vogelliefhebberij in het algemeen en de kweek van vogels in het bijzonder.

Daarom stellen wij u hier een unieke vereniging voor met liefhebbers van park-en sierwatervogels:

 Aviornis International vzw.

Op 14 oktober 1973 hielden een groep liefhebbers van fazantachtige, eendachtige en wilde duivensoorten een vergadering te Tienen (België). Zij vonden dat de vogelsoorten welke hen interesseerden binnen bestaande verenigingen niet tot hun recht kwamen. Daarom werd getracht de liefhebbers die deze vogels hielden te groeperen. Er moest dus een vereniging worden opgericht om aan de behoefte van deze liefhebbers tegemoet te komen. Op 23 maart 1975 werd de vereniging Aviornis gedoopt. Het bleek ook dat de liefhebbers uit de ons omringende landen met dezelfde problemen geconfronteerd werden. Liefhebbers uit Nederland, Frankrijk en Duitsland sloten zich bij Aviornis aan. Aviornis International was een feit. Toen had de vereniging leden uit alle delen van Europa, Canada, Brazilië, Argentinië en Pakistan. Door het aantal groeiende leden in het buitenland werd in 1979 beslist om onze eerste zustervereniging op te starten in Nederland, Daarna volgden Frankrijk, Engeland, Spanje en Duitsland.

Oorspronkelijk waren het liefhebbers van fazantachtige (Galliformes), eendachtige (Anseriformes) en wilde duiven (Columbiformes). Met het groeiend aantal leden nam niet enkel het vogelbestand toe, maar ook andere vogelsoorten kwamen erbij zoals:

Volgende vogelorden vallen onder " Aviornis" vleugels:

Anseriformes  (eendvogels) : hoenderkoeten, ekstergans, zwanen, ganzen en eenden

Bucerotiformes :  neushoornvogels, hoornraven, hoppen en boomhoppen
Cariamiformes :  seriema's
Casuariiformes:  casuarissen en emoes
Charadriiformes  (steltloperachtigen) : alken, grielen, plevieren, ijshoenders, krabplevieren, renvogels en vorkstaartplevieren, scholeksters, ibissnavels,  jacana's, meeuwen schaarbekken en sterns, trapvechtkwartels, magelhaenplevieren, krokodilwachters,  kluten, goudsnippen, strandlopers en snippen, jagers, kwartelsnippen, vechtkwartels
Ciconiiformes(ooievaarachtigen) : ooievaars
Columbiformes (duifachtigen) :zaadetende duiven, fruitetende duiven, tortels
Coraciiformes(scharrelaarvogels) : scharrelaars, ijsvogels, bijeneters, todies, motmots, grondscharrelaars
Cuculiformes  (koekoeksvogels) : koekoeken
Galliformes  (hoendervogels) :  sjakohoenders en hokko's, grootpoothoenders, parelhoenders, tandkwartels, fazantachtigen (fazanten, kamhoenders, kwartels, patrijzen, kalkoenen, pauwen, sneeuwhoenders, frankolijnen, ruigpoothoenders)
Gruiformes (kraanvogelachtigen) : kraanvogels, koerlans, fuutkoeten, rallen porseleinhoentjes en koeten, donsstaartrallen

Musophagiformes  : toerako's
Opisthocomiformes :  hoatzins
Otidiformes: trappen
Pelecaniformes(pelikaanachtigen) : pelikanen, reigers, ibissen en lepelaars, hamerkop, schoenbekooievaar )
Phoenicopteriformes : flamingo's
Piciformes  (spechtvogels) : baardkoekoeken, baardvogels, glansvogels, honingspeurders, spechten, toekans
Podicipediformes : futen
Pteroclidiformes  : zandhoenders
Rheiformes: nandoes
Strigiformes : uilen
Struthioniformes  : struisvogels
Suliformes: aalscholvers, slangenhalsvogels, fregatvogels, genten
Tinamiformes: tinamoes of stuithoenders

Doelstellingen

·         Het houden en kweken van vogels in hun oorspronkelijke wildvorm en kleur. Er wordt speciale aandacht besteed aan de soortzuiverheid van de dieren, alsook aan gezonde bloedlijnen door middel van onverwant te houden.

·         Het geven van steun en het verlenen van medewerking aan verantwoorde programma's ter instandhouding van bovenstaande soorten.

  • Het verschaffen van diensten en het geven van inlichtingen aan de leden die deze vogels houden en kweken, zodat zij de taak ter instandhouding van de soorten naar behoren kunnen vervullen.
  • Het uitwisselen van vogels onder de leden van de vereniging en leden van andere verenigingen, instellingen of wetenschappelijke organisaties met gelijke doelstellingen. Uiteraard binnen de nationale en internationale wetgevingen.
  • Samenwerking met andere organisaties met dezelfde doelstellingen. Projecten ter herintroductie steunen en/of mee organiseren, zowel nationaal als internationaal.

 Bufferzones

Door de voortschrijdende ontbossing van het tropisch en subtropisch regenwoud en de huidige politieke instabiliteit in de landen van herkomst, blijft er voor vele soorten de hoop van overleven in de oprichting van nationale parken of bufferzones, waar ze onder doelgerichte bescherming staan om te kunnen overleven.

Daarom is het van het grootste belang dat er buffercollecties bestaan, van waaruit gekweekte vogels als supplement ter beschikking kunnen gesteld worden voor de in het wild levende populatie. Avicultuur is daartoe de enige weg om soorten voor uitsterven te behoeden. De liefhebberij is een waardevol en een essentieel onderdeel ter instandhouding van soorten, die in hun natuurlijk gebied met uitsterven bedreigd zijn.

Liefhebbers hebben in volières een uitgebreid en waardevol arsenaal aan studiemateriaal. De volières zijn uiterst geschikte plaatsen voor wetenschappelijk onderzoek. Elke volière vormt een afgesloten ruimte, waar vogels al of niet in wisselende omstandigheden kunnen bestudeerd worden. Kweekervaringen geven een inzicht over het aanpassingsvermogen van de soort aan een vreemde omgeving.

Verantwoord kweken van dieren in beschermd milieu, teneinde bij een mogelijke uitroeiing in het wild, over voldoende vogels te beschikken om terug te zetten in de natuur, is niet enkel te zien als een doel maar ook als een plicht.

Vogels kweken is een duurzame vorm van natuurbescherming en een manier om hun verdwijning te voorkomen. Het is cultureel en wetenschappelijk verantwoord.