transport Europa

Nieuwe regeling voor verplaatsen van vogels naar een ander Europees land.

Europese wetgeving AHL

Gezondheidscertificaat voor vogels die verhandeld worden naar een ander Europees land.

Door de nieuwe Animal Health Law is er nu een certificaat gekomen voor de export van vogels in gevangenschap.

Gehouden vogels worden in de AHL omgeschreven als “in gevangenschap levende vogels”. Dit zijn alle vogels die niet gehouden worden voor voedselproductie.

Gelijk welke vogels die gehouden worden voor voedselproductie valt onder de definitie van “pluimvee”.

In de AHL (in verordening 2016/429) is elke houder van dieren gedefinieerd als “exploitant” en elke plaats waar dieren gehouden worden als “inrichting”. Deze bewoording geldt ook met betrekking tot “in gevangenschap levende vogels”.

Om een exportkeuring aan te vragen vult u het aanvraagformulier in die u kan afdrukken van www.aviornis.be/downloads . Dit document moet je mailen naar uw plaatselijke afdeling LCE.

 LCE Antwerpen    export.ANT@favv.be       fax 03/202.27.93)

LCE Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant   export.OVB@favv.be     fax 09/210.13.31)

LCE Vlaams-Brabant Limburg    export.VLI@favv.be     fax 016/39.01.20 of 011/26.39.87)

LCE West-Vlaanderen  export.WVL@favv.be     fax 050/30.37.51)

Deze volledig ingevulde aanvraag mailt u door de werkdag vóór certificatie, vóór 12u00.

Bepaalde landen hebben specifieke eisen voor exporten. Op de website FAVV kan u meer info terugvinden. U kan ook steeds contact opnemen met de ambassade van de bestemming om na te gaan of bepaalde certificaten aanvaard worden en het land nog andere eisen heeft.

Dierenarts aangesteld door het FAVV komt dan ter plaatse om de keuring uit te voeren en de certificaten te maken.

Ook bij het uitlenen van de vogels volgt u dezelfde procedure. Enkel het terugkeren van de vogels is afhankelijk van de periode dat de dieren in het buitenland zijn geweest.

De duur van de controle is afhankelijk van het aantal vogels die de dierenarts moet controleren.

Het certificaat is geldig gedurende 10 dagen vanaf afgifte.

 

 

Dieren transporteren

Tijdens het transport van dieren moet u in elke situatie het welzijn van de dieren garanderen. Zo is het bijvoorbeeld verboden om tijdens warme dagen dieren achter te laten in een volledig afgesloten voertuig.

Voor niet-commercieel transport zijn er naast het welzijn van de dieren geen extra verplichtingen. Voor commercieel transport zijn die er wel. Op deze pagina vindt u het overzicht.

Wat is commercieel transport?

Transport van dieren is per definitie commercieel, behalve als het:

 • geen handelskarakter heeft
 • een handelskarakter heeft, maar gebeurt met een eigen vervoermiddel over een afstand van minder dan 50 km
 • gebeurt voor de bedrijfsvoering, zoals het transport tussen 2 stallen van hetzelfde bedrijf of het transport van de stal naar de weide
 • gebeurt voor 1 enkel fokdier
 • gebeurt naar of van een dierenkliniek
 • gebeurt van of naar een prijskamp waar er geen dieren worden verkocht
 • gebeurt voor het houden van een beperkt aantal dieren als hobby.

Belangrijk: transport van dieren omvat naast het eigenlijke vervoer ook het laden en lossen van de dieren, het stallen van de dieren tijdens tussenstops en de stops zonder uitladen.

Wetgeving over het verplaatsen van vogels naar andere lidstaten.

Hierbij vindt u een algemene uitleg over de regels om als houder met “in gevangenschap levende vogels” naar het buitenland te gaan (vb. tentoonstelling) of deze over te dragen naar een houder in het buitenland (verhandelen).

De Europese dierengezondheidswetgeving (AHL) bestaat uit een basistekst (verordening 2016/429) en een aantal bijkomende (gedelegeerde en uitvoerings-) verordeningen die deze aanvullen en verder uitwerken.

Met betrekking tot verplaatsingen naar het buitenland is de belangrijkste tekst met de principes en voorwaarden = gedelegeerde verordening 2020/688 (zie onze website).

Gehouden vogels worden in de AHL omgeschreven als “in gevangenschap levende vogels”. Dit zijn alle vogels die niet gehouden worden voor voedselproductie.

Gelijk welke vogel die gehouden worden voor voedselproductie valt onder de definitie van “pluimvee”.

In de AHL (in verordening 2016/429) is elke houder van dieren gedefinieerd als “exploitant” en elke plaats waar dieren gehouden worden als “inrichting”. Deze bewoording geldt ook met betrekking tot “in gevangenschap levende vogels”.

 1. Context

Ten einde over geheel de Europese Unie de dierengezondheid te garanderen en geen ziekten te verspreiden tussen Lidstaten, legt de AHL regels vast wanneer dieren (om gelijk welke reden) verplaatst worden tussen Lidstaten.

Een belangrijk principe is dat de Lidstaat vanwaar de dieren vertrekken garanties geeft aan de Lidstaat waar de dieren zullen toekomen en desgevallend ook de Lidstaten door dewelke de reis verloopt.

Deze garanties worden gegeven onder de vorm van een dierengezondheidscertificaat dat wordt afgeleverd door (de officiële dierenarts van) het FAVV na onderzoek van de dieren.

 1. Dierengezondheidscertificaat voor “in gevangenschap levende vogels”

De voorwaarden om een dierengezondheidscertificaat voor “in gevangenschap levende vogels” te bekomen, zijn terug te vinden in gedelegeerde verordening 2020/688: artikel 71.1 en artikel 59.

De voorschriften voor het opmaken van een dierengezondheidscertificaat voor “in gevangenschap levende vogels” zijn terug te vinden in gedelegeerde verordening 2020/688: artikel 81 en artikel 91 (punt 1, c, en punt 2, c).

Voor terugkeer van “in gevangenschap levende vogels” na deelname aan een buitenlandse tentoonstelling gelden bijzondere voorschriften, zonder opnieuw te moeten certificeren – zie verder onder punt 8.

 1. De AHL laat niet toe dat“in gevangenschap levende vogels” verzameld worden voor certificatie.

De AHL laat niet toe dat “in gevangenschap levende vogels” verzameld worden op een locatie om van daaruit (gezamenlijk) gecertificeerd te worden en verzonden te worden naar een buitenlandse bestemming. De AHL geeft enkel een uitzondering voor het verzamelen van hoefdieren en pluimvee (artikel 133 van verordening 2016/429).

De verplaatsing van “in gevangenschap levende vogels” moet rechtstreeks gebeuren (artikel 126.2 van  verordening 2016/429) tussen hun gewoonlijke verblijfplaats en de plaats van bestemming.

 1. Een gezondheidscertificaat bij elke houder thuis.

Uit punt 3 volgt dat de certificatie moet gebeuren bij elke houder apart op de gewoonlijke verblijfplaats van deze vogels en dit binnen de 48 uur voor vertrek.

Bij elke houder thuis is dus minstens één certificaat vereist voor alle vogels op dezelfde verblijfplaats die aan hetzelfde buitenlands evenement zullen deelnemen.

 1. Is een gezamenlijke gezondheidscertificaat mogelijk?

Een gezamenlijke certificatie voor vogels van meerdere houders kan enkel onder de volgende voorwaarde: de vogels moeten op éénzelfde locatie worden samengebracht en er verblijven gedurende minstens 21 dagen en er verzorgd worden door één houder (exploitant).

Na 21 dagen kan deze plaats beschouwd worden als de gewoonlijke verblijfplaats en in dat geval kan die locatie (inrichting) als vertrekplaats beschouwd worden en kan hier de certificatie plaatsvinden.

 1. Gezamenlijk vervoer naar de bestemming.

Nadat de certificatie heeft plaatsgevonden, is een gezamenlijk transport mogelijk indien de gezondheidsstatus van de dieren dezelfde is.

 1. De voorwaarden voor het vervoer: vervoerder en vervoermiddel.

De AHL legt geen specifieke voorwaarden op aan de vervoerder van “in gevangenschap levende vogels”, noch aan het voertuig waarmee het transport wordt uitgevoerd.

Onze vogels vallen onder “niet-commercieel” en zijn dus vrij van transportvergunning.

 1. Terugkeer naar België na een buitenlandse tentoonstelling.

Een gezondheidscertificaat is 10 dagen geldig na de datum van ondertekening.

Wanneer de verplaatsing naar het buitenland een deelname aan een tentoonstelling is, laat de AHL toe (artikel 71.2 en artikel 67, punten 3 en 4, van gedelegeerde verordening 2020/688) dat “in gevangenschap levende vogels” met hetzelfde gezondheidscertificaat terugkeren naar hun plaats van herkomst (naar België). Enkel voor deze vogels geeft de AHL die uitzondering.

De dierenarts die toezicht houdt op de tentoonstelling in het buitenland moet dan wel een bijkomende verklaring opstellen op papier, dat aan het originele gezondheidscertificaat wordt toegevoegd. Beide documenten moeten de dieren vergezellen bij hun terugkeer naar België.

Let erop dat enkel de dieren die vermeld zijn op het gezondheidscertificaat daarmee mogen en kunnen terugkeren naar België.

Indien er vogels ontbreken (sterfte, verkoop, …), dient de dierenarts die toezicht houdt op die tentoonstelling dit te vermelden op het attest.

Indien een Belgische houder of Belgische deelnemer op een buitenlandse tentoonstelling vogels aankoopt, moeten zij in dat land geldig gecertificeerd worden om naar België overgebracht te worden (zie wel punt 3 en punt 9).

 1. Verkoop/Aankoop op een buitenlandse tentoonstelling.

Een tentoonstelling is in principe geen plaats om handel te drijven en om dieren uit te wisselen.

Een tentoonstelling kan geen plaats zijn waar wordt gecertificeerd omdat het een vorm van verzamelen is en het opmaken van certificaten op een verzameling verboden is (zie punten 3 en 4).

Op een tentoonstelling kunnen wel contacten gelegd worden, maar de handel dient achteraf gevoerd te worden tussen de houders onderling en desgevallend met certificatie (zie punt 4).

Indien bepaalde deelnemende “in gevangenschap levende vogels” op een buitenlandse tentoonstelling toch verkocht worden en niet terugkeren naar België, dienen daarvoor de regels gevolgd te worden die gelden in het land waar die tentoonstelling plaatsvindt.

Indien “in gevangenschap levende vogels” op een buitenlandse tentoonstelling aangekocht worden en naar België komen, dient een aparte geldige certificatie plaats te vinden vanuit het land van herkomst van deze vogels (zie punten 3 en 4).

 1. Tentoonstelling in grensgebieden – BENELUX.

Artikel 139 van verordening 2016/429  laat toe dat Lidstaten onderling afspraken maken om tentoonstellingen (en sommige andere niet commerciële evenementen zoals: recreatief gebruik, sportieve en culturele evenementen, eigen trainingsvluchten met duiven…) in de grensstreek te laten doorgaan zonder certificatie.

In Benelux-verband wordt momenteel aan een dergelijke afspraak gewerkt tussen NL, BE en LUX.

We proberen dit ook uit te breiden met Noord-Frankrijk en West-Duitsland.

Korte uitleg van de verschillende verordeningen vind u binnenkort op  www.aviornis.be/wetgeving/favv .