F.A.V.V.

Aviornis

03/10/2022 Nieuwe besmetting in Wingene

Er is afgelopen weekend een nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep H5N1 vastgesteld, ditmaal op een legbedrijf in Wingene (WVL). Het bedrijf is gelegen in de bewakingszone Beernem, nabij de buitengrens van die zone. De 110.000 legkippen worden vandaag geruimd.

Gezien het ontbreken van contacten met de eerdere besmettingen, gaat het vermoedelijk om een nieuwe introductie vanuit wilde vogels.

Rond de nieuwe besmetting worden de klassieke beperkingszones afgebakend: een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km. Deze zones overlappen met de zones Beernem: zie de kaart in bijlage.

De volgende maatregelen zijn van kracht:

In de beschermingszone Wingene zijn de maatregelen van een beschermingszone van kracht. Voor de bedrijven, die voordien in de bewakingszone Beernem lagen, vervallen de derogaties voor de afvoer van broedeieren en slachtpluimvee. De derogatie voor de afvoer van broedeieren worden er opnieuw van kracht op donderdag 6 oktober. De afvoer van slachtpluimvee dient geval per geval bij het FAVV te worden aangevraagd.

In de beschermingszone Beernem blijven de derogaties gewoon verder duren. In afwezigheid van nieuwe uitbraken in deze zone, wordt deze op 12 oktober omgezet in bewakingszone. Ook hier dient de afvoer van slachtpluimvee geval per geval bij het FAVV te worden aangevraagd.

In het deel van de bewakingszone Wingene dat tot op heden vrij was gelden de gebruikelijke maatregelen van een 10 km-zone. De derogaties voor de afvoer van broedeieren en slachtpluimvee worden er van kracht vanaf donderdag 6 oktober.

In het deel van de bewakingszone Wingene dat overlapt met de bewakingszone Beernem, blijven de derogaties voor de afvoer van broedeieren en slachtpluimvee verderlopen.

In het deel van de bewakingszone Beernem dat niet overlapt wordt door de zones Wingene blijven de maatregelen en derogaties verderlopen.

Voor de 3 broeierijen in de bewakingszone Wingene worden corridors voorzien voor de aan- en afvoer van eieren en eendagskuikens. Er liggen geen pluimveeslachthuizen in de zones Wingene.

Ik verwijs voor de instructies omtrent de zones Wingene naar de website: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

Afschermplicht

Zoals afgelopen vrijdag al aangegeven, heeft Minister Clarinval beslist om de afschermplicht voor alle geregistreerde pluimveehouderijen opnieuw in te voeren. Aanleiding is de erg hoge omgevingsdruk op alle pluimveehouderijen die een gevolg is van de sterk toegenomen circulatie in wilde vogels sinds half september.

De beslissing van de minister zal in de komende dagen gepubliceerd worden in het Staatsblad en gaat in op woensdag 5 oktober 2022

De afschermplicht geldt voor alle geregistreerde inrichtingen, te weten: alle klassieke commerciële inrichtingen voor pluimvee, alle handelsbedrijven voor vogels en pluimvee, alle in Sanitel geregistreerde particuliere houders. Die laatste categorie omvat alle particuliere houders met meer dan 200 stuks pluimvee, maar ook alle andere particuliere houders die zich laten registreren hebben in Sanitel, bv. omdat zij vogels verkopen op markten.

Er geldt voorlopig nog geen algemene afschermplicht voor particuliere houders, maar het FAVV raadt iedereen toch sterk aan om zijn dieren eveneens af te schermen.

Zoals steeds, betekent afschermen dat de dieren in hun stallen of hokken worden opgesloten, hetzij onder netten in open lucht worden gehouden.  Het voederen en drenken van de dieren dient eveneens binnen of onder netten te gebeuren.

 

30/09/2022 Nieuwe uitbraak vogelgriep te Sint-Laureins

Er is vandaag een 3de besmetting met hoogpathogene vogelgriep H5N1 vastgesteld in Sint-Laureins. Het gaat om een buurtbedrijf van de beide eerdere besmettingen. De ca. 18.000 biolegkippen van dit legbedrijf worden vandaag geruimd. Tegelijk worden ook de ca. 28.000 vogels van een nabijgelegen braadkippenbedrijf preventief geruimd.
Verdere typering van het virus van het legbedrijf zal moeten helpen uitklaren of het hier om spillover van de eerdere haarden gaat, dan wel een nieuwe introductie vanuit wilde vogels.

Door de nieuwe besmetting moeten de zones in Sint-Laureins opnieuw in beperkte mate worden aangepast, ditmaal in zuidoostelijke richting. Deze uitbreiding heeft dezelfde implicaties als de uitbreiding eergisteren:

 • Dezelfde maatregelen als in de andere zones gelden ook in de toegevoegde delen.
 • Er zijn geen bijkomende pluimveebedrijven betrokken en de lijst van bedrijven in de beschermingszone blijft dezelfde.
 • De timing voor het opheffen van de bewakingszone Sint-Laureins schuift op in de tijd. Er wordt bekeken hoe dit praktisch zal worden aangepakt.
 • De uitbreiding heeft ook nu gevolgen voor hobbyhouders en duivenliefhebbers die voordien nog in vrije zone lagen.

Ik verwijs voor de aangepaste instructies omtrent de zones Sint-Laureins naar de website: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

De infectiedruk vanuit wilde vogels blijft ondertussen toenemen. Het aantal bevestigde gevallen bij wilde vogels is de afgelopen 2 weken sterk toegenomen.


Minister Clarinval heeft daarom vandaag beslist om de afschermplicht voor alle geregistreerde pluimveehouderijen – dit zijn alle commerciële inrichtingen, maar ook de in Sanitel geregistreerde hobbyhouders – opnieuw in te voeren. Deze maatregel wordt begin volgende week praktisch uitgewerkt en zal vermoedelijk vanaf woensdag 5 oktober 2022 ingaan.

Meer informatie volgt volgende week.
Uiteraard mag elke houder die dat wil nu al zijn dieren afschermen.

Wees alert en hou het safe.

Enkele tips:

              Zo weinig mogelijk hokbezoeken doen

              Ga nooit met uw  wandelschoenen  in uw tuin, perken of voliere’s

              Wanneer u inspectie krijgt van de overheid, vraag om schoenovertrekken te dragen vooraleer uw tuin te betreden, schoenovertrekken hebben de inspectiediensten bij.

Mvg.

Willy

28/09/2022

Er zijn twee nieuwe besmettingen met hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld.

 • Een hobbyhouderij in Zwevezele (WVL) met enkele tientallen hobbydieren van diverse pluimage werd gisteren besmet bevonden. Rechtstreekse contacten met besmette wilde vogels zijn de oorzaak van de besmetting.
  De resterende dieren van de houderij worden morgen geëuthanaseerd.
  Gezien de beperkte omvang van de houderij en de afwezigheid van risicocontacten, blijven de maatregelen beperkt tot de site zelf. Er worden m.a.w. geen zones afgebakend.
 • In Sint-Laureins (OVL) is een tweede bedrijf, dat de gelegen is in de 3 km-zone rond de eerdere uitbraak daar, vandaag besmet bevonden. Het gaat om een vermeerderingsbedrijf met zo’n 50.000 dieren.
  Deze worden morgen geruimd. De site wordt nadien gereinigd en ontsmet.
  De precieze bron van besmetting is nog niet duidelijk: het kan gaan om een besmetting door wilde vogels, die op een of andere manier in de stal werd geïntroduceerd, maar ook spill over van de eerdere besmetting kan nog niet uitgesloten worden.

Door de nieuwe besmetting moeten de zones in Sint-Laureins in zuidwestelijke richting worden aangepast. De uitbreiding valt grotendeels samen met de bestaande bewakingszone Beernem. Ze heeft desondanks de volgende implicaties:

 • Dezelfde maatregelen als in de andere zones gelden ook in de toegevoegde delen.
 • In het toegevoegde deel van de bewakingszone zijn er geen bijkomende pluimveebedrijven en de bestaande lijst van bedrijven in de beschermingszone blijft dezelfde.
 • Vier pluimveebedrijven van de bewakingszone Beernem vallen nu ook onder de bewakingszone Sint-Laureins. Zij moeten voortaan de timing van deze laatste zone volgen.
 • De 10 km zone rond de nieuwe haard krijgt een andere timing dan de andere zones: zie hiervoor de indicatieve timing op de website.
 • De uitbreiding heeft verder gevolgen voor hobbyhouders en duivenliefhebbers die voordien nog in vrije zone lagen.

Wat betreft de timing van de zones geef ik nog mee dat de bewakingszone Bocholt en het noordoostelijke deel van de originele bewakingszone St-Laureins dat niet door de nieuwe uitbraak is getroffen pas ten vroegste op 23.10 kunnen vrijkomen. Dit heeft te maken met het gegeven dat er 30 dagen moeten verstreken zijn na de opruiming van de haard.

Het virus blijft ondertussen onverminderd circuleren in wilde vogels. Gezien de toenemende infectiedruk rond de bedrijven worden bijkomende maatregelen overwogen. Ik roep in afwachting daarvan iedereen op om alle voorzorgsmaatregelen strikt toe te passen.

 

3 nieuwe besmettingen H5N1 vogelgriep in Bocholt, Beernem en Sint-Laureins

 

Op 21 september 2022 werd hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld bij 2 vogelhandelaren in Bocholt (provincie Limburg) en Beernem (provincie West-Vlaanderen) en in een pluimveebedrijf in Sint-Laureins (provincie Oost-Vlaanderen). Rond deze 3 besmettingen zijn beperkingszones ingesteld: een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km. De beschrijving van deze zones en de  maatregelen die gelden in deze zones, zijn beschikbaar via deze link.

Er is geen indicatie dat de drie besmettingen met elkaar gelinkt zijn. Vermoedelijk zijn besmette wilde vogels de oorzaak van de uitbraken.

Er worden momenteel nog steeds regelmatig gevallen van hoogpathogene vogelgriep bij wilde vogels vastgesteld. Dit wijst erop dat er nog steeds veel vogelgriepvirus bij wilde vogels circuleert.

Om verspreiding van het virus te beperken, is het van belang dat alle houders van pluimvee en vogels de geldende bioveiligheidsmaatregelen strikt opvolgen.

Het ophokken van pluimvee van professionele en particuliere houders is niet langer verplicht (behalve voor pluimvee van professionele pluimveehouders dat in de gevoelige natuurgebieden wordt gehouden), maar het wordt nog steeds aanbevolen om het pluimvee af te schermen met netten.

Het voederen van pluimvee en andere vogels van particuliere houders moet wel nog steeds binnen of onder netten gebeuren.

Pluimvee van professionele pluimveehouders moet altijd binnen (of onder netten) gevoederd en gedrenkt worden. Het is ook verboden om bij deze vogels oppervlaktewater of regenwater, dat toegankelijk is voor wilde vogels, te gebruiken.

  

Verhoogde waakzaamheid
Op het niveau van de pluimveebedrijven is reeds sinds 2006 een verhoogde waakzaamheid voor vogelgriep van kracht. Deze waakzaamheid moet bijzonder strikt worden nageleefd.
Concreet mag men geen therapeutische behandeling van pluimvee starten wanneer onderstaande bevindingen zijn gedaan, en vooraleer er monsters aan het DGZ of de ARSIA zijn voorgelegd voor laboratoriumonderzoek:

 • een vermindering van meer dan 20% van het normale voeder- en waterverbruik;
 • een sterftecijfer van meer dan 3% per week;
 • een vermindering van de leg met meer dan 5% gedurende meer dan twee dagen;
 • klinische tekenen of postmortale letsels die op griep wijzen.

De percentages moeten worden geïnterpreteerd op het niveau van de stal of het compartiment en niet op het niveau van het hele bedrijf.

Geheel aan maatregelen

Een gedetailleerde beschrijving van de zones en maatregelen is beschikbaar via deze link: http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

 

 01/09/2022   VACCINATIE TEGEN DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE (NCD)

 

Welke vogels moeten tegen de ziekte van Newcastle worden gevaccineerd?

Kippen, kalkoenen, parelhoenders, kwartels (met uitzondering van dwergkwartels), fazanten, patrijzen, loopvogels, duiven van het geslacht Columba en pauwen moeten tegen de ziekte van Newcastle worden gevaccineerd.

Wanneer moet ik mijn hobbypluimvee laten vaccineren?

U moet de in de vorige vraag vermelde soorten door een erkend dierenarts laten vaccineren in de volgende omstandigheden:

- Altijd, wanneer u een in Sanitel geregistreerd hobbypluimveebeslag hebt;

- Wanneer u niet geregistreerd bent en uw dieren toch verkoopt aan een pluimveehandelaar;

- Wanneer uw dieren deelnemen aan een verzameling, zoals een tentoonstelling, wedstrijd of openbare        markt.

Hoe moet ik als hobbyhouder mijn hobbypluimvee correct tegen de ziekte van Newcastle laten vaccineren?

Elke vaccinatie tegen de ziekte van Newcastle moet door een erkende dierenarts worden uitgevoerd. De vaccinatie moet gebeuren met een geregistreerd geïnactiveerd vaccin dat jaarlijks wordt toegediend met een maximaal interval van 12 maand. Bij verkoop van dieren of deelname aan een verzameling moet de vaccinatie minstens 15 dagen en ten vroegste 9 maand voorafgaand uitgevoerd zijn. Als bewijs van vaccinatie moet een attest ingevuld en ondertekend door de dierenarts die de vaccinaties heeft uitgevoerd de dieren vergezellen.

Inentingsformulier in te vullen door dierenarts.

Hartelijk dank aan iedereen die zijn feedback heeft gegeven. Met een aantal van1922 is een duidelijk standpunt gegeven.

WE NEED YOUR HELP!

Public Consultation registratie- van alle vogels 

 

Dringend verzoek om te reageren op het ontwerpverordening die gebaseerd is op Verordening (EU)2016/429(AHL), art 85 en art 86.2. Dus niet alleen voor België maar voor heel Europa.

Het gaat erom dat men elke vogel in bezit, kweekt, vervoerd, ruilt of verkoopt moet registreren zelfs als je er maar eentje in huis hebt hoe klein of hoe groot ook.  Verder ook eerst te laten onderzoeken wanneer je een vogel wil transporteren of van de hand wil doen. Nu ja, een volledige administratie bijhouden.

Deze overreglementering is werkelijk onbegonnen werk voor de particuliere liefhebberij met als uiteindelijk resultaat dat ons hobby ophoud te bestaan.

Ook onze overheid is tegen en het Favv heeft reeds bezwaar ingediend maar de Europese commissie heeft er geen oren naar en vraagt verenigingen haar leden om bezwaar in te dienen. We hebben jullie feedback en de aantallen nodig!!

Let op het MOET VOOR 20 MEI 2022ingediend worden.

Je kan, via onderstaande link, eenvoudig inloggen en bestaande inzendingen reeds inkijken.

Om je feedback te geven moet je wel eerst een account aanmaken maar dat gaat redelijk eenvoudig.

Geef het zeker door aan collega’s, vrienden, familie, enz…

Wij moeten vermijden van deze nutteloze registratie want dit zou het einde kunnen zijn van onze mooie hobby.

Bekijk alvast via de link alle reeds gegeven feedback.

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/isc-2021-11813 

 

het stukje tekst onderaan is enkel een voorbeeld. Schrijf in je eigen woorden waarom je niet akkoord ben met het wetsvoorstel aangezien “gekopieerde” antwoorden niet in aanmerking zullen genomen worden.

Als lid van Aviornis Int. vzw, Vereniging van park- en sierwatervogels, De focusgroepen van onze vereniging hebben tot doel de instandhouding van bedreigde soorten.Het voorstel van registratie onbegonnen en nutteloos werk.Dit voorstel zou inhouden dat alle dierenliefhebbers, ook zij die kleinschalig met hun dieren kweken, een grote administratieve last opgelegd krijgen. Om nog niet te spreken van de administratieve last die dit zou inhouden voor de overheden van de EU lidstaten om dergelijke registratie regelmatig bij te werken en actueel te houden. Bovendien bestaat er reeds adequate regelgeving in België ter preventie en controle van dierziekten waaraan dierenliefhebbers moeten voldoen, ongeacht of ze geregistreerd staan. Het registreren van al deze liefhebbers, met alle administratieve last van dien, heeft geen enkele meerwaarde. Integendeel, het zou zowel de overheid als vele dierenliefhebbers frustreren en veel onbegrip teweegbrengen met als gevolg van het stoppen van onze hobby.  

 

07/01/2022

Klik hier voor de situatie in Europa.

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE EN VOGELGRIEP FAQ 13 

 

 

BESCHERM UW VOGELS VOOR DE VOGELGRIEP MET OVERSPANNINGSNETTEN    ( met korting voor onze leden)
GEEF ZE VOEDING EN DRANK BINNEN OF ONDER EEN AFDAK (zie info FAVV  F.A.Q. versie 8.4)