F.A.V.V.

Aviornis

 15/09/2021

Nieuws van het crisiscentrum FAVV

Gisterenavond is een nieuwe besmetting met hoogpathogeen vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een particuliere houder in Sterpenich, Arlon (Lux).

Deze houder had einde augustus via de markt in Arlon besmette dieren aangekocht van de vogelhandelaar in Menen. Het gaat om dezelfde marktdag als bij de eerdere besmettingen bij hobbyhouders in Chiny en in het Groothertogdom (cf. de info die vorige week verspreid werd).

De enkele dieren bij de hobbyhouder in Sterpenich waren reeds gestorven. De besmette site wordt opgevolgd, maar zoals in Chiny worden er geen verdere maatregelen genomen, noch zones afgebakend.

Ook deze keer zijn er voldoende argumenten voor deze beperkte aanpak, nl. de situering van de houderij, het kleine aantal dieren en de origine van de besmetting die bekend is.

Het FAVV past de informatie op de website aan.

Aangezien het ook hier om een besmetting bij gehouden vogels gaat, verandert de vrije OIE-status voor HPAI bij pluimvee van ons land niet

Vogelgriepvirus H5: Uitbraak van hoogpathogene vogelgriep bij een hobbyhouder in Chiny

Op 8 september 2021 is vogelgriep van het type H5N8 vastgesteld bij een hobbyhouder in de gemeente Chiny, provincie Luxemburg. Het gaat om een hoogpathogene variant van het virus. Deze vogels werden eind augustus op een markt aangekocht bij de vogelhandelaar die vorige week besmet werd bevonden. Het FAVV vraagt daarom aan particulieren, die vogels van deze handelaar op een markt hebben gekocht, om aandachtig te zijn voor ziektetekens bij hun dieren.

De vogels zijn gekocht via de handelaar waar vorige week de hoogpathogene variant van het virus is bevestigd (zie persbericht van 02/09/2021) of vorige mededeling onder dit verslag.

De betrokken handelaar verkocht vogels op 7 markten in België:
- Florenville (eerste woensdag van de maand)
- Aarlen (op donderdag)
- Chimay (op vrijdag)
- Doornik (op zaterdag)
- Bastogne (op zaterdag, om de 2 weken)
- Charleroi (op zondagen)
- Anderlecht (op zondag)

Particulieren, die op deze markten dieren hebben aangekocht, moeten waakzaam zijn en hun dierenarts contacteren wanneer er ziektetekens (ademhalingsproblemen, sinusitis, tranende ogen, opgezwollen kop met dikke en blauwe kam en lellen, legdaling, sufheid, gebrekkige eetlust, sterfte,…) optreden.

Het FAVV volgt de situatie in België op de voet en heeft op regelmatige basis overleg met andere lidstaten en de Europese overheden.
Alle betrokken partijen uit de pluimveehouderijsector werden op de hoogte gebracht van de situatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02/09/2021  Vogelgriepvirus H5:

Uitbraak van hoogpathogene vogelgriep bij een vogelhandelaar in Menen. Naast een beschermingszone van 3 km wordt ook een bewakingszone van 10 km ingesteld rond de besmetting.

Op 2 september 2021 is vogelgriep van het type H5N8 vastgesteld bij een handelaar in hobbyvogels in de gemeente Menen, provincie West-Vlaanderen. Het gaat om een hoog pathogene variant van het virus. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km rond de besmetting ingesteld. In de zones zijn bijkomende maatregelen voor professionele en particuliere houders van pluimvee en vogels van toepassing om de verspreiding van het virus te voorkomen.

In de beschermingszone (3 km) rond de vogelhandelaar dienen alle vogels in de stallen, gebouwen of hokken opgesloten te worden. Het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren is verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten). Ook verzamelingen van vogels zijn verboden. Bovendien moet elke professionele pluimveehouder binnen de 24 uur, en elke inwoner met pluimvee of vogels binnen de 48 uur, een inventaris opmaken waarin aangegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden.

In de bewakingszone (10 km) is het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten). Ook verzamelingen van vogels zijn verboden. Bovendien moet elke professionele pluimveehouder in deze zone binnen de 72 uur een inventaris opmaken waarin aangeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden.

Het FAVV volgt de situatie in België op de voet en heeft op regelmatige basis overleg met andere lidstaten en de Europese overheden.
Alle betrokken partijen uit de pluimveehouderijsector werden op de hoogte gebracht van de situatie.

Aangezien het gaat om gehouden vogels (en niet om pluimvee), heeft deze besmetting geen impact op de ziektevrije status voor hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee. Deze ziektevrije status op internationaal niveau werd op 16 augustus herwonnen bij de Wereldorganisatie voor dierengezondheid (OIE) (zie persbericht van 18/08/2021). Alle pluimvee- en vogelhouders moeten wel nog steeds voorzichtig zijn. Zo moet contact tussen hun dieren en wilde vogels zoveel mogelijk vermeden worden. Het FAVV raadt daarom ook aan om alle gehouden vogels binnen te voederen en te drenken.

Er is een nieuwe besmetting met het hoogpathogene vogelgriep virus H5N8 vastgesteld. Het betreft een particuliere houder in Moerzeke (Hamme), Oost-Vlaanderen.

De dieren van de houderij zijn geruimd.

Zoals bij het eerdere geval in Le Roeulx, vereisen de nieuwe Europese regels het afbakenen van een 3 en 10 km-zone bij een besmetting met een HPAI, maar aangezien het om een houderij met minder dan 50 stuks pluimvee gaat, kunnen de door de verordening 202/687 opgelegde maatregelen versoepeld worden.

Het FAVV past daarom in deze zones de volgende maatregelen toe, bovenop de algemene maatregelen van toepassing in het hele land (zie ook de instructie 1698563 en de kaarten in dit document):

 • In de bewakingszone van 10 km en de beschermingszone van 3 km moet elke houder van commercieel pluimvee en elke andere in Sanitel geregistreerde pluimveehouder binnen de 24h een inventaris van de aanwezige vogels overmaken aan de LCE.
 • Daarnaast wordt een tijdelijke bufferzone van 500 m afgebakend, die volledig in Hamme ligt en waarin de volgende maatregelen van kracht zijn:
  • Het verplaatsen van pluimvee, vogels en broedeieren in de zone is verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer doorheen de zone.
  • Pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moeten in hun hok worden gevoederd en gedrenkt.
  • Elke hobbyhouder van pluimvee dient binnen de 48h een inventaris van de aanwezige vogels  over te maken aan de  burgemeester. Een model van de inventaris is opgenomen in bijlage 2.
  • Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.( in deze zone)

De algemene maatregelen blijven onveranderd. De website wordt aangepast en een persbericht wordt verspreid.

Ik vestig de aandacht op het volgende:

 • Behalve een tiental pluimveebedrijven, liggen ook de slachterijen Cooreman en Artislach in de zones. Aangezien al deze operatoren buiten de 500 m-zone liggen, zijn er geen specifieke beperkingen voor hen van toepassing wat betreft de aanvoer en afvoer van pluimvee en pluimveeproducten naar en van deze operatoren. Wel kunnen er, afhankelijk van de bewoordingen in de gezondheidscertificaten, voor de dieren en producten van de betrokken pluimveebedrijven en slachterijen toch handelsbeperkingen zijn. Dit moet telkens in functie van de bestemming en het te gebruiken certificaat geëvalueerd worden.
 • De besmetting is net zoals in Le Roeulx meer dan waarschijnlijk in de kippenren gebracht door wilde eenden en ganzen uit de buurt. Dit betekent dat er nog altijd voldoende virus bij wilde vogels circuleert om in ideale omstandigheden gehouden pluimvee te besmetten. Het blijft dus nog altijd erg belangrijk om bij alle activiteiten in en rond pluimveestallen de nodige voorzichtigheid en een strikte bio veiligheidsbeleid in acht te nemen.

INSTRUCTIE zones MOERZEKE met bijlage 2

VERSOEPELING VAN ALGEMENE PREVENTIEVE MAATREGELEN TER BESTRIJDING VAN HOOGPATHOGENE VOGELGRIEP VANAF 12 MEI 2021

Zo is vanaf woensdag 12 mei:

het voor particuliere houders niet meer verplicht om pluimvee binnen, of onder netten, te voederen en te drenken;

het voor professionele houders niet meer verplicht om pluimvee en vogels op te hokken;

vervalt het uitlaadverbod voor slachtkippen;

vallen de beperkingen voor vogelgriep bij het organiseren van verzamelingen van hobbypluimvee en -vogels weg

In november 2020 werd het hoogpathogene vogelgriepvirus H5 vastgesteld in en rond België. Om ons pluimvee te beschermen tegen deze voor hen zeer besmettelijke en dodelijke ziekte, heeft minister van Landbouw David Clarinval een periode van verhoogd risico aangekondigd en werden in dit kader verschillende preventieve maatregelen ingevoerd. Een deel van deze maatregelen werd begin april 2021 opgeheven.

De algemene toestand is sindsdien gunstig geëvolueerd, er worden nog weinig besmette wilde vogels gevonden in de EU en het besmette gebied bevindt zich nu duidelijk ten noorden van ons land. Dit betekent het einde van de periode van verhoogd risico en de laatste preventieve maatregelen kunnen nu ook worden opgeheven.

Ook de uitbraken bij pluimvee en gehouden vogels zijn fors afgenomen. Enkel in Polen is nog sprake van veel besmettingen in de pluimveesector.

In eigen land zijn er al ettelijke weken geen nieuwe besmettingen bij wilde vogels gevonden. De 2 besmettingen bij gehouden vogels in eigen land, in Silly en in Waregem, zijn onder controle en er zijn tot op heden geen bijkomende besmettingen in deze filière bevestigd.

 

In de zones Waregem blijven de maatregelen en vervoersbeperkingen van kracht en is enkel de afvoer van slachtdieren en broedeieren mogelijk onder de voorwaarden opgenomen in de derogaties. In de 3 km-zone blijft bovendien het ophokken van vogels verplicht.

De voorlopige timing voor het opheffen van de zones Waregem is de volgende:

 • Vanaf vrijdag 14 mei wordt de 3 km-zone opgenomen in de 10 km-zone. De maatregelen en derogaties zijn dan dezelfde in de ganse zone.
 • De volledige 10 km-zone wordt in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 mei opgeheven. Vanaf 23 mei zijn daar dan dezelfde maatregelen als elders in het land van kracht.

In de 10 km-zone in Waregem zijn vanaf dit weekend vinkenzettingen mogelijk en sportduiven uit deze zone kunnen deelnemen aan de wedstrijden georganiseerd door de KBDB. Deze derogaties gelden niet voor de 3 km-zone.

 

Tot slot wordt de tijdelijke bufferzone rond de besmetting in Silly dit weekend in de nacht van zondag 9 op maandag 10 mei opgeheven.

 

______________________________________________________________________

Nieuwe besmetting met hoog pathogene vogelgriep H5N8 bij een vogelhandelaar in Waregem


 

Op 22 april 2021 werd een nieuwe besmetting met hoog pathogene vogelgriep H5N8 vastgesteld bij een vogelhandelaar in Waregem (West-Vlaanderen). Rond deze besmetting werd een tijdelijke bufferzone van 3 km afgebakend waarin beperkende maatregelen worden toegepast.

Hierin zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Alle pluimvee en in gevangenschap gehouden vogels moeten worden opgehokt in een afgesloten gebouw;
 • Het verplaatsen van pluimvee, vogels en broedeieren is verboden;
 • Het verplaatsen van andere vogels dan pluimvee is verboden met uitzondering van:
  • De vogels afkomstig van buiten een beperkingsgebied;
  • De vogels van houders die geen pluimvee houden;
  • De vogels van handelaars en van vogelverkooppunten, zelfs indien er pluimvee aanwezig is; pluimvee mag hier echter niet worden verkocht, noch verplaatst.
 • Alle houders van pluimvee en andere vogels moeten een inventaris overmaken met het aantal en de soort van het pluimvee en de vogels die zij houden. Professionele houders sturen hun inventaris binnen de 24 uur naar de LCE van het Agentschap waartoe zij behoren (zie contactgegevens hier). Particuliere houders sturen hun inventaris binnen de 48 uur naar hun gemeente- of stadsbestuur.
 • Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

Behalve deze maatregelen, die van toepassing zijn voor elke professionele of particuliere houder van pluimvee of vogels, zijn er aanvullende maatregelen van toepassing voor de pluimveesector. Het document met deze maatregelen kan via deze link worden geraadpleegd.

Op 16 april werd in Silly (Henegouwen) ook een geval van hoog pathogene vogelgriep H5N8 ontdekt bij particulier gehouden pluimvee.  Er werd een tijdelijke bufferzone rond het geval afgebakend. De maatregelen die er van kracht zijn vindt u hier.

Waakzaamheid blijft daarom geboden: het vogelgriepvirus is nog steeds in België aanwezig! In het hele land blijven de algemene preventieve maatregelen van kracht (zie verder).


Algemeen geldende maatregelen, in gans België
 

De maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de ontdekking van gevallen van H5N8 bij wilde vogels zijn nog steeds van toepassing.

Sinds 15 november 2020 zijn volgende maatregelen van kracht voor het hele Belgische grondgebied:

 • Alle pluimvee en vogels, met inbegrip van duiven, van pluimveebedrijven , moeten worden opgehokt of zodanig afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt. Deze maatregel is niet van toepassing op loopvogels.
 • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
 • Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
 • Alle verzamelingen (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) van pluimvee en vogels zijn verboden, zowel voor professionele bedrijven als particuliere houders. De verkoop van pluimvee en vogels door professionele handelaars op openbare markten is wel toegestaan.

Vanaf 27 november 2020 is ook het uitladen van kippen verboden. Behalve de toegestane derogaties (link naar maatregelen) moeten alle slachtkippen, die afkomstig zijn van eenzelfde toom, worden weggehaald binnen de twee werkdagen volgend op de eerste dag van laden met als bestemming het slachthuis.

 

Verhoogde waakzaamheid
Op het niveau van de pluimveebedrijven is reeds sinds 2006 een verhoogde waakzaamheid voor vogelgriep van kracht. Deze waakzaamheid moet bijzonder strikt worden nageleefd.
Concreet mag men geen therapeutische behandeling van pluimvee starten wanneer onderstaande bevindingen zijn gedaan, en vooraleer er monsters aan het DGZ of de ARSIA zijn voorgelegd voor laboratoriumonderzoek:

 • een vermindering van meer dan 20% van het normale voeder- en waterverbruik;
 • een sterftecijfer van meer dan 3% per week;
 • een vermindering van de leg met meer dan 5% gedurende meer dan twee dagen;
 • klinische tekenen of postmortale letsels die op griep wijzen.

De percentages moeten worden geïnterpreteerd op het niveau van de stal of het compartiment en niet op het niveau van het hele bedrijf.

___________________________________________________________________________________________________________

06/04/2021

Veel gestelde vragen over vogelgriepklik HIER

03/04/2021

VOGELGRIEPVIRUS H5: GUNSTIGE EVOLUTIE VAN DE SANITAIRE TOESTAND MAAKT HET MOGELIJK OM DE MAATREGELEN GEFASEERD TE VERSOEPELEN:OPHOKPLICHT BIJ PARTICULIEREN OPGEHEVEN VANAF 6 APRIL.

In november 2020 werd het hoogpathogene vogelgriepvirus H5 vastgesteld in en rond België. Om ons pluimvee te beschermen tegen deze zeer besmettelijke en dodelijke ziekte, heeft minister van Landbouw David Clarinval verschillende maatregelen getroffen. Het FAVV volgt de situatie in en rond België op de voet op en stelt momenteel een gunstige evolutie van de sanitaire toestand in ons land vast. Minister van Landbouw David Clarinval heeft bijgevolg, op advies van het FAVV, een plan goedgekeurd om de maatregelen stap per stap te versoepelen. Uiteraard op voorwaarde dat de situatie in de juiste richting blijft evolueren.

Vanaf dinsdag 06 april is het daarom niet meer verplicht voor particulieren om hun pluimvee en vogels op te hokken. Waakzaamheid blijft echter nodig: het virus circuleert mogelijks nog steeds in België, maar het risico op besmetting is laag genoeg om deze eerste stap te zetten. Ondanks het opheffen van ophokplicht, zijn particuliere houders daarom nog wel steeds verplicht om hun dieren binnen te voederen zodat wilde vogels niet door voedsel naar de ren gelokt worden.


In België werd op 1 maart de voorlopig laatste besmettingen van het vogelgriepvirus bij wilde vogels geregistreerd. De voorlopig laatste uitbraak bij pluimvee en gehouden vogels dateert dan weer van eind januari. Doordat het vogelgriepvirus minder circuleert bij wilde vogels en veel watervogels al naar hun broedgebieden in het noorden vertrokken zijn, wordt de situatie in België gunstiger en neemt het risico op besmetting van pluimvee door wilde vogels af. Hierdoor kunnen de huidige voorzorgsmaatregelen gefaseerd versoepeld worden. Een eerste stap is het opheffen van de ophokplicht voor de dieren van particulieren, die inging op 15 november 2020. Wanneer de situatie gunstig blijft, kan in een volgende fase ook de ophokplicht voor professionele houders worden opgeheven en dit ten vroegste op 20 april.

Het FAVV blijft nog steeds waakzaam. Het vogelgriepvirus circuleert alvast nog in enkele buurlanden. Vooral in het Noorden van Europa is het virus nog actief. Het Agentschap heeft op regelmatige basis overleg met andere lidstaten en de Europese overheden en staat in nauw contact met de sector.

David Clarinval, Minister van Landbouw: “Het opheffen van de ophokplicht voor het pluimvee en de vogels van particulieren en liefhebbers is een eerste stap in de goede richting. Zij dienen namelijk als hefboom voor de professionals. Als alles goed gaat kunnen we ook de ophokplicht bij pluimveehouderijen op 20 april opheffen, iets waar ik samen met hen naar uitkijk.”

Update vogelgriep 20/02/2021

 Het FAVV heeft vannacht de 3 km-zone in Deerlijk omgezet in 10 km-gebied. Dezelfde maatregelen als elders in de 10 km-zone zijn daar nu van toepassing.

De 10 km-zone zelf kan einde volgende week in de nacht van zondag 28/2 op maandag 1/3 worden opgeheven, indien de eindscreening in de zone gunstig is. Deze wordt georganiseerd volgende week dinsdag tot donderdag. De voorwaarden voor deze screening zijn dezelfde als in Menen. De praktische organisatie ervan wordt in handen genomen door de bedrijfsdierenartsen en DGZ.

Jullie vinden hieronder het overzicht van de besmettingen en in bijlage de gebruikelijke kaarten (kaart 1: besmettingen bij commercieel pluimvee in rood, bij hobbypluimvee en andere vogels in blauw; kaart 2: besmettingen bij wilde vogels). De H5-vogelgriepvirussen blijven zich overal in Europa manifesteren, zowel bij gehouden dieren als wilde vogels. Het risico op besmetting is nog steeds erg reëel.

In ons land is in de afgelopen weken een bijkomende besmetting bij wilde vogels ontdekt, deze keer in Eupen, waar in een park in de stad tientallen besmette spreeuwen en andere dode vogels zijn aangetroffen. Dit brengt het aantal besmette sites op 20. Ik verwijs voor het detail hiervan naar de website; de kaart in bijlage is daar eveneens op terug te vinden: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/gevallenbijwildevogels.asp.

Voor wat betreft de hobbysector, geef ik nog mee dat er vanaf dit weekend versoepelingen van kracht zijn voor activiteiten met roofvogels. Ik verwijs voor details naar het document 1675440 op de website: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

De maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de aankondiging van minister Clarinval van 1 november 2020 over de periode van verhoogde risico, ZIJN NOG STEEDS VAN TOEPASSING.


 Nieuwe besmetting met een hoogpathogeen vogelgriepvirus type H5N8 in Deerlijk

 Op 27 januari 2021 werd een nieuwe haard van vogelgriep van het type H5 vastgesteld op een pluimveebedrijf in Deerlijk (West-Vlaanderen). Op 29 januari hebben verdere analyses bevestigd dat het om de hoogpathogene H5N8 variant gaat. Als gevolg hiervan werden rond de haard een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend.

10/01/2021 BELANGRIJKE MEDEDELING OVER MAATREGELEN IN BELGIE.

Vogelgriep: de ophokplicht van pluimvee geldt nog steeds voor het hele grondgebied!

Vanaf 15/11 moet pluimvee opgehokt worden of afgeschermd zijn met behulp van netten. Dit geldt ook indien je slechts enkele kippen houdt. Deze maatregel is voor onbepaalde duur van kracht. Voederen en drenken van de dieren moet verplicht binnen gebeuren of op een manier zodat contact met wilde vogels onmogelijk is.

22/12/2020 :Nieuws updatevogelgriep  faq- versie 8.8

INSTRUCTIE AVIAIRE INFLUENZA: MAATREGELEN VAN TOEPASSING IN HET BESCHERMINGSGEBIED MENEN, wat moet u doen?
Bijlage 1 = AFBAKENING VAN HET BESCHERMINGSGEBIED MENEN
bijlage 2 =  INVENTARIS
Bijlage 3 = HET BESCHERMINGSGEBIED MENEN OMVAT STRATEN OF STRAATSECTIES IN DE GEMEENTENMENEN,MOORSLEDE,WERVIK EN WEVELGEM

Nieuws van het FAVV 20/11/2020

Jullie vinden hierbij een stand van zaken wat betreft vogelgriep.

België

Er zijn in ons land tot op heden besmette wilde vogels gevonden op 6 locaties, alle gelegen aan de kust in de gemeenten Oostende, Middelkerke, Bredene, De Haan en Oudenburg. Het betreft de volgende vogelsoorten: knobbelzwaan, wulp, kolgans, zilvermeeuw, ekster en Turkse tortel.
Er zijn in de afgelopen week zowel in de kuststrook als elders in het land nog ettelijke andere verdachte vogels en kadavers verzameld, onder meer van diverse roofvogels,.

Er zijn gelukkig nog geen besmettingen vastgesteld bij pluimvee. Enkele klinische verdenkingen bij hobbyhouders bleken na laboratoriumanalyse negatief.

Rest van EU

Ook elders in Europa breidt het H5-virus zich uit.

-        Voor wat betreftpluimvee, verwijs ik naar de onderstaande tabel en kaart 1 (bron: Europese ADNS waarschuwingstool) in bijlage. Op deze kaart zijn de houderijen als volgt aangeduid: rood = commercieel, blauw = hobby.
Zweden, Frankrijk en Kroatië zijn de nieuw toegevoegde lidstaten aan deze lijst. De tweede uitbraak in FR in Yvelines (nabij Parijs) en de uitbraak in Kroatië (vlakbij Hongarije) staan nog niet op de kaart.
Een van de bedrijven in NL is een eendenbedrijf waarop de dieren weliswaar mildere, maar toch duidelijke ziektetekens en sterfte vertoonden.

-        Voor wat betreftwilde vogels, is het aantal besmette locaties in alle betrokken landen fors toegenomen. Op kaart 2 (bron: Europese ADNS waarschuwingstool) zijn deze vindplaatsen aangeduid in het blauw.
De aantallen en de diversiteit qua getroffen vogelsoorten tonen aan dat dit H5-virus een zeer breed gastheerspectrum heeft.

De beide uitbraken in FR betreffen verkooppunten van hobbypluimvee. De besmettingen daar zijn gelinkt aan de verkoop van besmet pluimvee, vermoedelijk afkomstig van particulieren, binnen het hobbycircuit. In het kader van de tracering van deze uitbraken in Frankrijk, heeft het FAVV ook 2 Belgische leveranciers gecontroleerd, met gunstig resultaat.

Ik herhaal traditiegetrouw mijn oproep om de bioveiligheid op en top te verzorgen in alle schakels van de pluimveeketen. Bioveiligheid is maar zo goed als de zwakste schakel in de keten. Ik reken er daarom ook op dat iedereen mondig reageert wanneer hij/zij geconfronteerd wordt met tekortkomingen op dat vlak van bezoekers, technici, leveranciers en afnemers, etc.


kaart 1


------------------------------------------------------------------------------

Land
België
Duitsland
Denmark
Frankrijk
Ierland
Kroatië
Nederland
UK
Zweden

commerciële houderij
-
10
1
-
-
1
4
2
1

Hobby en andere
-
-
-
2
-
-
5
-

sites wilde vogels
6
210
27
-
3
-
41
6
-

Voor wat betreft wilde vogels, is het aantal besmette locaties in alle betrokken landen fors toegenomen. Op kaart hiernaast (bron: Europese ADNS waarschuwingstool) zijn deze vindplaatsen aangeduid in het blauw.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

BESCHERM UW VOGELS VOOR DE VOGELGRIEP MET OVERSPANNINGSNETTEN    ( met korting voor onze leden)
GEEF ZE VOEDING EN DRANK BINNEN OF ONDER EEN AFDAK (zie info FAVV  F.A.Q. versie 8.4)
6/11/2020  update vogelgriep Europa

Jullie vinden hierbij een korte stand van zaken ivm de besmettingen met hoogpathogene H5-vogelgriepvirussen.

 • Voor wat betreft wilde vogels, zijn er op in de afgelopen weken besmettingen gemeld in Nederland (20-tal locaties), Duitsland (20-tal locaties) en Denemarken (1 locatie). Op de kaart in bijlage, die is opgemaakt op basis van de gegevens van het Europese ADNS, zijn deze vindplaatsen met een blauwe stip aangeduid.
  Net zoals in de vorige griepseizoenen zijn ook nu weer diverse vogelsoorten – watervogels en roofvogels – betrokken.
 • Voor wat betreft pluimvee, is er in Nederland een tweede besmet bedrijf gevonden, een leghennenbedrijf gelegen in de buurt van de eerste uitbraak. Daarnaast heeft ook Duitsland een besmetting op een klein gemengd bedrijf gemeld en het VK een besmetting op (vermoedelijk) een braadkippenouderbedrijf. Op de kaart zijn deze besmettingen met een rode stip aangeduid.

Eerder van de week werd ook een uitbraak met een H5-virus vermoed in Kent in het VK, maar dit blijkt om een laagpathogeen virus te gaan.

 Experts hebben ondertussen een aantal gevonden virussen genetisch kunnen ontleden. Daaruit blijkt dat het H5-virus inderdaad aansluit bij het virus dat in de aanloop naar de zomer in Rusland en Kazakstan is geïdentificeerd en dat het meer gelijkenissen vertoont met het virus uit de epizoötie 2016-2017 dan met het virus dat begin dit jaar in Centraal- en Oost-Europa circuleerde. Ter herinnering: het H5-virus in 2016 was een virus dat bij zeer veel wilde vogels en diverse vogelspecies werd vastgesteld en daar ook massale sterfte heeft veroorzaakt; dit was minder het geval met het H5-virus van eerder dit jaar. Ook is het huidige H5-virus al opgemerkt met verschillende N-antigenen (N8, N5 en N1), wat erop wijst dat het sinds de eerste vaststellingen in Kazakstan en Rusland (waar enkel N8-virussen opgemerkt werden) al een lange weg heeft afgelegd.

 Hoewel er nog geen indicaties zijn voor besmettingen in ons land, kan het virus ook snel bij ons opduiken. De ervaring uit het verleden leert dat het virus dan om het even waar in het land kan opduiken. Het risico op insleep bij pluimvee vanuit wilde vogels is met dit virus erg hoog. Het is dan ook belangrijk dat iedereen de bioveiligheid tot in de puntjes verzorgt en respecteert.


30/10/2020
Persbericht van het FAVV
Vogelgriepvirus H5: strengere maatregelen voor professionele bedrijven en hobbyhouders van pluimvee
Sinds vorige week zijn in Nederland verschillende besmettingen van hoogpathogene vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij wilde vogels en pluimvee.
Het FAVV waarschuwde pluimveehouders vorige week nog voor de mogelijke terugkeer van de vogelgriep in België.
Gezien de recente ontwikkelingen nam minister van Landbouw David Clarinval, op aanraden van het FAVV, de beslissing om de maatregelen
vanaf 1 november te verstrengen. Vanaf 01/11 gaat een periode van verhoogd risico in op het hele grondgebied.
Volgende preventiemaatregelen tegen het vogelgriepvirus worden verplicht van kracht:

• Pluimvee van professionele houders, met uitzondering van loopvogels, moet worden opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten)
• Hobbyhouders zullen hun pluimvee binnen (of onder netten) moeten voeren en drenken.
• Er is een verbod op het drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben.
Met deze maatregelen wordt vermeden dat pluimvee van professionele bedrijven en hobbyhouders in contact komen met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus.
De maatregelen zijn terug te vinden op de website van het Agentschap: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.as.
Het FAVV vraagt alle pluimveehouders, hobbyhouders en andere betrokken actoren om de maatregelen strikt toe te passen.
Wanneer ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, is het belangrijk om onmiddellijk een dierenarts te contacteren.
Er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.
David Clarinval, minister van Landbouw: "Ik wil het pluimvee van de professionele pluimveehouders en hobbyisten zo goed mogelijk beschermen.
Daarom hebben we samen met het FAVV beslist om het voortouw te nemen in de aanpak van deze bedreiging aan onze grenzen,
die mogelijk op ons land weegt als die ons bereikt in deze periode van verhoogd risico.
Voorlopig gaat het erom adequaat de bioveiligheidsmaatregelen toe te passen en zo te voorkomen dat deze ziekte ons pluimvee treft,
zoals in het verleden is gebeurd, met de gekende schadelijke gevolgen.

 Wat is het vogelgriepvirus?
 Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn.
Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens.
De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam,
het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties.
De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten.
Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.
Het FAVV en dierengezondheid Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen,
het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten.
Voor wat betreft vogelgriep, werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden. Meer info over de virus via: http://www.afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/watis.asp 

21/10/2020

In Kockengen (Utrecht) is bij twee wilde knobbelzwanen vogelgriep vastgesteld. Het gaat om een hoogpathogene variant van vogelgriep (HPAI van het serotype H5N8).

VOGELGRIEP

Het najaar en de komende winter worden seizoenen waarin er – meer dan de vorige jaren – rekening zal moeten worden gehouden met vogelgriep.

Sinds mei 2020 zijn immers in Rusland en Kazachstan talrijke gevallen van hoogpathogene vogelgriep van het type H5 bij wilde vogels en ook uitbraken op pluimveehouderijen, zowel commerciële als backyard, vastgesteld. Dit wijst erop dat vogelgriep volop circuleert in de regio’s waar grote aantallen wilde watervogels broeden en de zomer doorbrengen. Het betrokken H5-virus is waarschijnlijk het virustype dat ook in de voorgaande jaren al voor problemen in Europa heeft gezorgd.

Internationale experts achten de kans groot dat migrerende watervogels het virus meebrengen tijdens de najaarsmigratie, die ondertussen begonnen is. De kans is daarom reëel dat de EU in de komende maanden opnieuw met besmettingen zal te maken krijgen.

Hoewel ons land voor de meeste vogels niet de eerste bestemming is – Polen, Duitsland en Nederland zijn op dat vlak veel waarschijnlijkere bestemmingen – is ook bij ons grote waakzaamheid geboden.

De huidige maatregelen in ons land zijn streng en volstaan om dit risico te beheersen. Daarom is het voorlopig niet nodig om ze te versterken.

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders en actoren in de keten om de maatregelen strikt toe te passen en voldoende aandacht te besteden aan het voorkomen van insleep van vogelgriep op het bedrijf door (contacten met) wilde vogels.

Ik wijs ook op het belang van de verhoogde waakzaamheid, die al sinds 2006 voor vogelgriep geldt. Die waakzaamheid werd vorig jaar nog verder versterkt naar aanleiding van de problemen met het H3-virus.

Concreet kan er bij de onderstaande bevindingen pas met een behandeling van pluimvee worden gestart, eens er monsters aan het DGZ of ARSIA zijn overgemaakt voor laboratoriumonderzoek:

 • een daling van de normale voeder- en waterconsumptie van meer dan 20 %;
 • een sterfte van meer dan 3 % per week;
 • een daling van de leg met meer dan 5 % die langer dan twee dagen duurt;
 • klinische tekenen of letsels bij post-mortem onderzoek die wijzen op aviaire influenza of de ziekte van Newcastle

De percentages moeten worden geïnterpreteerd op het niveau van de stal of het compartiment en niet op het niveau van het hele bedrijf.

Om de drempel voor de pluimveehouder zo laag mogelijk te houden, neemt het FAVV de analysekosten voor vogelgriep van deze monsters voor zijn rekening.

Omzendbrief betreffende verzamelen van hobbypluimvee  20200123
____________________________________________________________________________________________

De definitie "hobbypluimvee" bevat 9 soorten vogels.
Hobbypluimvee valt daarmee ook onder de algemene definitie van vogels.
Hobbypluimvee valt daarom ook onder de regelgeving van "in beschermd milieu gehouden vogels".
De "In beschermd milieu gehouden vogels" en in het bijzonder "hobbypluimvee" zijn nooit bestemd voor de voedselketen. 

Hierdoor worden de hobbyhouders erkend als een volwaardige groep.
Dit is tot stand gekomen dankzij de inspanningen van de voorzitter van Aviornis Int.vzw.


23/01/2020  H5N8 verspreidt zich verder in Polen


Op een hobbypluimveebedrijf in het Zuidoost Poolse Stupice is hoog pathogene H5N8 vogelgriep vastgesteld. Het is de eerste uitbraak van H5N8 in de provincie Neder-Silezië. Het aantal uitbraken van hoog pathogene vogelgriep in Polen stijgt daarmee naar veertien.

Acht uitbraken waren in de Oost-Poolse provincie Lublin, vier in de West-Poolse provincie Groot-Polen, één in de Noordwest-Poolse provincie West-Pommeren en één in de Zuidoost Poolse provincie Neder-Silezië. Het virus heeft zich dus wijd verspreid door het land.

De verwachting van Poolse deskundigen is dat het aantal uibraken in het land verder toeneemt. Bronnen melden dat er weer een nieuwe besmetting op een heel groot legbedrijf in een pluimveedicht gebied bij is gekomen. Dit moet nog officiele bevestigt worden door Poolse autoriteiten.

Op het hobbypluimveebedrijf in Stupice zaten 219 stuks pluimvee, 326 duiven en 4 papegaaien, meldt de Poolse pluimveeorganisatie Kipdip woensdag 22 januari.

Bron: Pluimveeweb nl

21/01/2020 

HPAI bij wilde gans in Oost-Duitsland en op pluimveebedrijf in Tsjechië

In een dode wilde kolgans in de aan Polende grenzende Landkreis Spree-Neiße in de Oost-Duitse deelstaat Brandenburg is hoog pathogene H5N8 vogelgriep vastgesteld. Daarnaast is het virus geconstateerd op een kleinschalig pluimveebedrijf in Tsjechië. Het virus verspreidt zich hiermee verder in Centraal- en Oost-Europa, nadat het recent ook al werd geconstateerd op pluimveebedrijven in Polen, Hongarije Slowakije en Roemenië. 
bron: pluimveeweb.nl

NIEUWS van  F A V V. 15/01/2020

Er zijn sinds einde vorig jaar voor het eerst sinds lange tijd opnieuw besmettingen vastgesteld met een hoogpathogeen vogelgriepvirus van het type H5N8.
Het gaat om een virus van hetzelfde type als het virus dat in de periode 2016-2018 in de ganse EU voor zeer veel besmettingen heeft gezorgd, zowel op pluimveehouderijen en vogelhouderijen als bij wilde vogels.

Ter herinnering: ook bij ons is dit virus toen vastgesteld bij wilde vogels en nadien ook bij hobbyhouders, die in meerderheid besmet waren via de aankoop van pluimvee vanuit de pluimveehandel. 

In deze nieuwe epizoötie zijn er voorlopig enkel besmettingen vastgesteld op pluimveehouderijen, vooral kalkoenenbedrijven. Er zijn nog geen gevallen gemeld van besmettingen bij wilde vogels, maar de hypothese is wel dat het virus via contact met besmette wilde vogels zijn weg gevonden heeft naar het pluimvee. Het is nog niet duidelijk welke wijzigingen dit virus ondertussen heeft ondergaan – vogelgriepvirussen evolueren constant en het virus kan sinds 2018 op genetisch vlak verschoven zijn – en of het zich daardoor nog op dezelfde wijze gedraagt als tijdens de epizoötie van 2016-2018. Anders dan veelal het geval is bij hoogpathogene vogelgriepvirussen, vertoonde het H5N8-virus toen ook bij wilde vogels een sterk pathogeen karakter en veroorzaakte het ook daar massale sterfte.

 Op dit ogenblik hebben 3 lidstaten besmettingen gemeld (zie ook de kaart in bijlage uit de Europese ADNS meldingstool):

 • InPolen zijn 11 uitbraken gemeld in 5 districten, nl. op 9 commerciële bedrijven (waarvan 6 met kalkoenen) en 2 backyardhouderijen.
 • InSlovakije is 1 backyardhouderij besmet.
 • InHongarije is 1 besmetting gemeld op een commerciële kalkoenenhouderij. 

Alle besmettingen situeren zich langsheen de Centraal-Europese vogeltrekroutes.

Dat er (nog) geen besmettingen zijn vastgesteld bij wilde vogels kan erop wijzen dat het virus daar niet meer zo massaal als toen circuleert of zich bij wilde vogels minder agressief gedraagt. Het betekent ook dat de verspreiding ervan bij de wilde vogels niet kan opgevolgd worden aan de hand van de sterfte. Er is ook geen enkele informatie ter beschikking over de toestand en ontwikkelingen met vogelgriep tijdens de afgelopen zomer in Siberië, de plaats van waaruit de meeste trekroutes in Europa vertrekken.

Mogelijk zijn dus ook andere trekroutes dan de Centraal-Europese besmet, inbegrepen deze die via BE passeren. 

De huidige maatregelen in ons land zijn streng en volstaan om dit dreigingsniveau te beheren. Ze moeten voorlopig dus niet versterkt worden. U kan deze raadplegen op de website:http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

Ik roep wel iedereen in de pluimveesector op om zeer waakzaam te zijn en alle maatregelen rigoureus toe te passen.

De episodes met H5N8, de ziekte van Newcastle en het H3-virus hebben getoond dat niet alleen onze hobbyhouderijen, maar ook de handel in hobbydieren en de commerciële sector gevoelig zijn voor de introductie en de verspreiding van ziekten. 

Ik herinner ook aan de verhoogde waakzaamheid voor vogelgriep, die al sinds 2006 geldt en die nog versterkt werd naar aanleiding van de problematiek met het H3-virus.

Concreet kan een therapeutische behandeling van pluimvee na de onderstaande vaststellingen pas worden opgestart indien er vooraf monsters voor een labo-onderzoek zijn overgemaakt aan DGZ en ARSIA:

 • een daling van de normale voeder- en waterconsumptie van meer dan 20 %;
 • een sterfte van meer dan 3 % per week;
 • een daling van de leg met meer dan 5 % die langer dan twee dagen duurt;
 • klinische tekenen of letsels bij post-mortem onderzoek die wijzen op influenza.

De % zijn te interpreteren op stal- of hokniveau en dus niet op het niveau van het hele bedrijf.

Vogelgriep nadert Duitsland
 14/01/2020   Op een kalkoenbedrijf in het Poolse Rościn, hemelsbreed zo’n 50 kilometer van de Duitse grens, is eind vorige week hoogpathogene vogelgriep (HPAI) vastgesteld. Het aantal uitbraken van HPAI in Polen stijgt hiermee naar tien, waarvan twee in het westen en acht in het oosten.

Op het bedrijf in Rościn, in de provincie West-Pommeren, in het noordwesten van Polen, zaten 22.600 kalkoenen, meldt de Poolse pluimveeorganisatie Kipdip vrijdag 10 januari. De uitbraak is de eerste in de regio. Uit meldingen van de wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) blijkt dat op dit moment negen uitbraken van HPAI H5N8 te zijn geweest in Polen.

Acht uitbraken waren in het oosten van Polen in de provincie Lublin. Dit betroffen vijf kalkoenbedrijven, een bedrijf met parelhoenders en twee kleinschalige bedrijven met meerdere soorten pluimvee. In dit gebied is ook een wilde vogel met H5N8 gevonden. Er zijn nu twee uitbraken in het westen van Polen vastgesteld. Op een leghennenbedrijf in de provincie Wielkopolska en een kalkoenbedrijf in Rościn in de provincie West-Pommeren.

Hongarije

In het noordwesten van Hongarije is ook een bedrijf getroffen door het vogelgriepvirus type H5N8. Het betreft de regio Komarom-Eszetgom. Het is een bedrijf met 52.000 dieren, waarschijnlijk kalkoenen.

Slowakije

De OEI meldde afgelopen vrijdag ook een H5N8-uitbraak op een kleinschalig pluimveebedrijf in het zuidwesten van Slowakije.

 08/01/2020  NIEUWE INFORMATIE  over het houden en verhandelen van hobbydieren. Wat u zeker moet weten!
Vogelgriep en Newcastle disease NCD. versie 8.3    lees dit aandachtig. 
http://www.afsca.be/dierengezondheid/vogelgriep/_documents/20191220_faq-versie-08.3_nl.pdf
Heeft u vragen of is er iets niet duidelijk mag je mij altijd contacteren..0477601560

07/01/2020   Hoogpathogene vogelgriep H5N8 in Polen breidt flink uit


Het aantal hoogpathogene H5N8 vogelgriep uitbraken in Lublin in het oosten van Polen is gestegen naar drie naar zeven. Daarnaast is het virus ook vastgesteld op twee leghennenbedrijven in het westen van Polen, onder meer op een leghennenbedrijf in de pluimveedichte provincie Wielkopolska.

Dat meldt de Poolse pluimveeorganisatie Kipdip. Eén uitbraak vond plaats op een leghennenbedrijf in de gemeente Przygodzice, in de provincie Ostrów in het westen van Polen. Een andere uitbraak vond plaats op een leghennenbedrijf met 65.000 kippen in Topola Osiedle in de provincie provincie Wielkopolska.

De provincie Wielkopolska is een regio van Polen met veel pluimveebedrijven. De provincie is de nationale leider in de productie van eieren voor consumptie. In 2018 werden meer dan 4 miljard eieren geproduceerd op legbedrijven van legkippen; dat wil zeggen bijna 40 procent van de totale binnenlandse productie. Qua productie van broedeieren en opfokhennen is de provincie de tweede grootste producent van het land. Bovendien huisvest de regio een groot aantal vleeskuikens, kalkoenen, eenden en ganzen.