F.A.V.V.

Aviornis

21/10/2020

In Kockengen (Utrecht) is bij twee wilde knobbelzwanen vogelgriep vastgesteld. Het gaat om een hoogpathogene variant van vogelgriep (HPAI van het serotype H5N8).

VOGELGRIEP

Het najaar en de komende winter worden seizoenen waarin er – meer dan de vorige jaren – rekening zal moeten worden gehouden met vogelgriep.

Sinds mei 2020 zijn immers in Rusland en Kazachstan talrijke gevallen van hoogpathogene vogelgriep van het type H5 bij wilde vogels en ook uitbraken op pluimveehouderijen, zowel commerciële als backyard, vastgesteld. Dit wijst erop dat vogelgriep volop circuleert in de regio’s waar grote aantallen wilde watervogels broeden en de zomer doorbrengen. Het betrokken H5-virus is waarschijnlijk het virustype dat ook in de voorgaande jaren al voor problemen in Europa heeft gezorgd.

Internationale experts achten de kans groot dat migrerende watervogels het virus meebrengen tijdens de najaarsmigratie, die ondertussen begonnen is. De kans is daarom reëel dat de EU in de komende maanden opnieuw met besmettingen zal te maken krijgen.

Hoewel ons land voor de meeste vogels niet de eerste bestemming is – Polen, Duitsland en Nederland zijn op dat vlak veel waarschijnlijkere bestemmingen – is ook bij ons grote waakzaamheid geboden.

De huidige maatregelen in ons land zijn streng en volstaan om dit risico te beheersen. Daarom is het voorlopig niet nodig om ze te versterken.

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders en actoren in de keten om de maatregelen strikt toe te passen en voldoende aandacht te besteden aan het voorkomen van insleep van vogelgriep op het bedrijf door (contacten met) wilde vogels.

Ik wijs ook op het belang van de verhoogde waakzaamheid, die al sinds 2006 voor vogelgriep geldt. Die waakzaamheid werd vorig jaar nog verder versterkt naar aanleiding van de problemen met het H3-virus.

Concreet kan er bij de onderstaande bevindingen pas met een behandeling van pluimvee worden gestart, eens er monsters aan het DGZ of ARSIA zijn overgemaakt voor laboratoriumonderzoek:

 • een daling van de normale voeder- en waterconsumptie van meer dan 20 %;
 • een sterfte van meer dan 3 % per week;
 • een daling van de leg met meer dan 5 % die langer dan twee dagen duurt;
 • klinische tekenen of letsels bij post-mortem onderzoek die wijzen op aviaire influenza of de ziekte van Newcastle

De percentages moeten worden geïnterpreteerd op het niveau van de stal of het compartiment en niet op het niveau van het hele bedrijf.

Om de drempel voor de pluimveehouder zo laag mogelijk te houden, neemt het FAVV de analysekosten voor vogelgriep van deze monsters voor zijn rekening.

Omzendbrief betreffende verzamelen van hobbypluimvee  20200123
____________________________________________________________________________________________

De definitie "hobbypluimvee" bevat 9 soorten vogels.
Hobbypluimvee valt daarmee ook onder de algemene definitie van vogels.
Hobbypluimvee valt daarom ook onder de regelgeving van "in beschermd milieu gehouden vogels".
De "In beschermd milieu gehouden vogels" en in het bijzonder "hobbypluimvee" zijn nooit bestemd voor de voedselketen. 

Hierdoor worden de hobbyhouders erkend als een volwaardige groep.
Dit is tot stand gekomen dankzij de inspanningen van de voorzitter van Aviornis Int.vzw.


23/01/2020  H5N8 verspreidt zich verder in Polen


Op een hobbypluimveebedrijf in het Zuidoost Poolse Stupice is hoog pathogene H5N8 vogelgriep vastgesteld. Het is de eerste uitbraak van H5N8 in de provincie Neder-Silezië. Het aantal uitbraken van hoog pathogene vogelgriep in Polen stijgt daarmee naar veertien.

Acht uitbraken waren in de Oost-Poolse provincie Lublin, vier in de West-Poolse provincie Groot-Polen, één in de Noordwest-Poolse provincie West-Pommeren en één in de Zuidoost Poolse provincie Neder-Silezië. Het virus heeft zich dus wijd verspreid door het land.

De verwachting van Poolse deskundigen is dat het aantal uibraken in het land verder toeneemt. Bronnen melden dat er weer een nieuwe besmetting op een heel groot legbedrijf in een pluimveedicht gebied bij is gekomen. Dit moet nog officiele bevestigt worden door Poolse autoriteiten.

Op het hobbypluimveebedrijf in Stupice zaten 219 stuks pluimvee, 326 duiven en 4 papegaaien, meldt de Poolse pluimveeorganisatie Kipdip woensdag 22 januari.

Bron: Pluimveeweb nl

21/01/2020 

HPAI bij wilde gans in Oost-Duitsland en op pluimveebedrijf in Tsjechië

In een dode wilde kolgans in de aan Polende grenzende Landkreis Spree-Neiße in de Oost-Duitse deelstaat Brandenburg is hoog pathogene H5N8 vogelgriep vastgesteld. Daarnaast is het virus geconstateerd op een kleinschalig pluimveebedrijf in Tsjechië. Het virus verspreidt zich hiermee verder in Centraal- en Oost-Europa, nadat het recent ook al werd geconstateerd op pluimveebedrijven in Polen, Hongarije Slowakije en Roemenië. 
bron: pluimveeweb.nl

NIEUWS van  F A V V. 15/01/2020

Er zijn sinds einde vorig jaar voor het eerst sinds lange tijd opnieuw besmettingen vastgesteld met een hoogpathogeen vogelgriepvirus van het type H5N8.
Het gaat om een virus van hetzelfde type als het virus dat in de periode 2016-2018 in de ganse EU voor zeer veel besmettingen heeft gezorgd, zowel op pluimveehouderijen en vogelhouderijen als bij wilde vogels.

Ter herinnering: ook bij ons is dit virus toen vastgesteld bij wilde vogels en nadien ook bij hobbyhouders, die in meerderheid besmet waren via de aankoop van pluimvee vanuit de pluimveehandel. 

In deze nieuwe epizoötie zijn er voorlopig enkel besmettingen vastgesteld op pluimveehouderijen, vooral kalkoenenbedrijven. Er zijn nog geen gevallen gemeld van besmettingen bij wilde vogels, maar de hypothese is wel dat het virus via contact met besmette wilde vogels zijn weg gevonden heeft naar het pluimvee. Het is nog niet duidelijk welke wijzigingen dit virus ondertussen heeft ondergaan – vogelgriepvirussen evolueren constant en het virus kan sinds 2018 op genetisch vlak verschoven zijn – en of het zich daardoor nog op dezelfde wijze gedraagt als tijdens de epizoötie van 2016-2018. Anders dan veelal het geval is bij hoogpathogene vogelgriepvirussen, vertoonde het H5N8-virus toen ook bij wilde vogels een sterk pathogeen karakter en veroorzaakte het ook daar massale sterfte.

 Op dit ogenblik hebben 3 lidstaten besmettingen gemeld (zie ook de kaart in bijlage uit de Europese ADNS meldingstool):

 • InPolen zijn 11 uitbraken gemeld in 5 districten, nl. op 9 commerciële bedrijven (waarvan 6 met kalkoenen) en 2 backyardhouderijen.
 • InSlovakije is 1 backyardhouderij besmet.
 • InHongarije is 1 besmetting gemeld op een commerciële kalkoenenhouderij. 

Alle besmettingen situeren zich langsheen de Centraal-Europese vogeltrekroutes.

Dat er (nog) geen besmettingen zijn vastgesteld bij wilde vogels kan erop wijzen dat het virus daar niet meer zo massaal als toen circuleert of zich bij wilde vogels minder agressief gedraagt. Het betekent ook dat de verspreiding ervan bij de wilde vogels niet kan opgevolgd worden aan de hand van de sterfte. Er is ook geen enkele informatie ter beschikking over de toestand en ontwikkelingen met vogelgriep tijdens de afgelopen zomer in Siberië, de plaats van waaruit de meeste trekroutes in Europa vertrekken.

Mogelijk zijn dus ook andere trekroutes dan de Centraal-Europese besmet, inbegrepen deze die via BE passeren. 

De huidige maatregelen in ons land zijn streng en volstaan om dit dreigingsniveau te beheren. Ze moeten voorlopig dus niet versterkt worden. U kan deze raadplegen op de website:http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

Ik roep wel iedereen in de pluimveesector op om zeer waakzaam te zijn en alle maatregelen rigoureus toe te passen.

De episodes met H5N8, de ziekte van Newcastle en het H3-virus hebben getoond dat niet alleen onze hobbyhouderijen, maar ook de handel in hobbydieren en de commerciële sector gevoelig zijn voor de introductie en de verspreiding van ziekten. 

Ik herinner ook aan de verhoogde waakzaamheid voor vogelgriep, die al sinds 2006 geldt en die nog versterkt werd naar aanleiding van de problematiek met het H3-virus.

Concreet kan een therapeutische behandeling van pluimvee na de onderstaande vaststellingen pas worden opgestart indien er vooraf monsters voor een labo-onderzoek zijn overgemaakt aan DGZ en ARSIA:

 • een daling van de normale voeder- en waterconsumptie van meer dan 20 %;
 • een sterfte van meer dan 3 % per week;
 • een daling van de leg met meer dan 5 % die langer dan twee dagen duurt;
 • klinische tekenen of letsels bij post-mortem onderzoek die wijzen op influenza.

De % zijn te interpreteren op stal- of hokniveau en dus niet op het niveau van het hele bedrijf.

Vogelgriep nadert Duitsland
 14/01/2020   Op een kalkoenbedrijf in het Poolse Rościn, hemelsbreed zo’n 50 kilometer van de Duitse grens, is eind vorige week hoogpathogene vogelgriep (HPAI) vastgesteld. Het aantal uitbraken van HPAI in Polen stijgt hiermee naar tien, waarvan twee in het westen en acht in het oosten.

Op het bedrijf in Rościn, in de provincie West-Pommeren, in het noordwesten van Polen, zaten 22.600 kalkoenen, meldt de Poolse pluimveeorganisatie Kipdip vrijdag 10 januari. De uitbraak is de eerste in de regio. Uit meldingen van de wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) blijkt dat op dit moment negen uitbraken van HPAI H5N8 te zijn geweest in Polen.

Acht uitbraken waren in het oosten van Polen in de provincie Lublin. Dit betroffen vijf kalkoenbedrijven, een bedrijf met parelhoenders en twee kleinschalige bedrijven met meerdere soorten pluimvee. In dit gebied is ook een wilde vogel met H5N8 gevonden. Er zijn nu twee uitbraken in het westen van Polen vastgesteld. Op een leghennenbedrijf in de provincie Wielkopolska en een kalkoenbedrijf in Rościn in de provincie West-Pommeren.

Hongarije

In het noordwesten van Hongarije is ook een bedrijf getroffen door het vogelgriepvirus type H5N8. Het betreft de regio Komarom-Eszetgom. Het is een bedrijf met 52.000 dieren, waarschijnlijk kalkoenen.

Slowakije

De OEI meldde afgelopen vrijdag ook een H5N8-uitbraak op een kleinschalig pluimveebedrijf in het zuidwesten van Slowakije.

 08/01/2020  NIEUWE INFORMATIE  over het houden en verhandelen van hobbydieren. Wat u zeker moet weten!
Vogelgriep en Newcastle disease NCD. versie 8.3    lees dit aandachtig. 
http://www.afsca.be/dierengezondheid/vogelgriep/_documents/20191220_faq-versie-08.3_nl.pdf
Heeft u vragen of is er iets niet duidelijk mag je mij altijd contacteren..0477601560

07/01/2020   Hoogpathogene vogelgriep H5N8 in Polen breidt flink uit


Het aantal hoogpathogene H5N8 vogelgriep uitbraken in Lublin in het oosten van Polen is gestegen naar drie naar zeven. Daarnaast is het virus ook vastgesteld op twee leghennenbedrijven in het westen van Polen, onder meer op een leghennenbedrijf in de pluimveedichte provincie Wielkopolska.

Dat meldt de Poolse pluimveeorganisatie Kipdip. Eén uitbraak vond plaats op een leghennenbedrijf in de gemeente Przygodzice, in de provincie Ostrów in het westen van Polen. Een andere uitbraak vond plaats op een leghennenbedrijf met 65.000 kippen in Topola Osiedle in de provincie provincie Wielkopolska.

De provincie Wielkopolska is een regio van Polen met veel pluimveebedrijven. De provincie is de nationale leider in de productie van eieren voor consumptie. In 2018 werden meer dan 4 miljard eieren geproduceerd op legbedrijven van legkippen; dat wil zeggen bijna 40 procent van de totale binnenlandse productie. Qua productie van broedeieren en opfokhennen is de provincie de tweede grootste producent van het land. Bovendien huisvest de regio een groot aantal vleeskuikens, kalkoenen, eenden en ganzen.